โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปฎิทินกิจกรรม

15 Jan 16: “การใช้ Regression Models ในงานวิจัย”

ศูนย์บริการวิจัย  ร่วมกับชุมชนนักวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง “การใช้  Regression Models ในงานวิจัย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ศิริชัย พงษ์วิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิท

อ่านต่อ

23 Nov 15: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการในงาน ประชุมวิชาการด้านการเรียนการสอนระดับชาติ ครั้งที่ 3

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการด้านการเรียนการสอนระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การเรียนรู้สู่อนาคต: ตอบโจทย์โลกดิจิตอล” โดยมี  รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรก

อ่านต่อ
Go to top of page