โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center


หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 

ณ ห้องประชุม 6-1 ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์ Download

 

Go to top of page