โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ส่งบทความออนไลน์

แบบฟอร์ม

นักศึกษา     ระดับ

                                 ปริญญาตรี     ปริญญาโท

                                 ปริญญาเอก   อื่นๆ ระบุ 

นักวิชาการ     วุฒิการศึกษาสูงสุด

                                 ปริญญาตรี     ปริญญาโท

                                 ปริญญาเอก   อื่นๆ ระบุ 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนคลิกปุ่ม "ส่งบทความ"

 

***หมายเหตุ โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอส่งบทความ 3,000 บาท พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
Download แบบฟอร์มเสนอส่งบทความ

Go to top of page