โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 108 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 2562

จากสนธิสัญญาลิสบอนถึง Brexit-กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุโรป (FROM THE LISBON TREATY TO BREXIT: A CHANGE IN EUROPE)

บทคัดย่อ
      

สหราชอาณาจักรได้จัดให้มีการลงประชามติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2016 เพื่อถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป (Brexit) รัฐบาลของสหราชอาณาจักรได้ใช้ประโยชน์จากมาตรา 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน (The Treaty of Lisbon) และได้กำหนดวันที่จะออกจากสหภาพยุโรปคือ วันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2019 แต่ข้อกำหนดของสนธิสัญญาได้บัญญัติกระบวนการต่างๆ ในการถอนตัว โดยต้องจัดให้มีข้อตกลงการถอนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ซึ่งจะต้องเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย แต่ปัจจุบันข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น สหภาพยุโรปจึงได้ขยายระยะเวลากระบวนการถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกไป

หากต้องออกจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรยังคงต้องการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากสหภาพยุโรปต่อไปเช่นเดิม โดยเฉพาะการเปิดเสรีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสินค้า บริการ เงินทุน และบุคคล แต่สหราชอาณาจักรประสงค์จะเปิดเสรีกับสหภาพยุโรปเพียง 3 ด้านเท่านั้น โดยยกเว้นการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายบุคคล แต่สหภาพยุโรปไม่เห็นด้วย

ทางออกของสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปโดยการยกเลิกการเจรจา Brexit หรือลาออกโดยไม่มีข้อตกลงการถอนตัว หรือจัดให้มีการลงประชามติใหม่อีกครั้งหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อการเมืองและระบบเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปโดยรวม

คำสำคัญ:

สนธิสัญญาลิสบอน Brexit สหภาพยุโรป


Abstract
      

The United Kingdom held a referendum on 23 June 2016 to withdraw from membership of the European Union. The UK government took advantage of Article 50 of the Lisbon Treaty and set the date to leave the European Union on March 29, 2019, but the terms of the treaty stipulate various processes of withdrawal by having an agreement between the European Union and the United Kingdom which must be accepted by both parties. Currently, the said agreement has not been successful. Therefore, the European Union has extended the withdrawal process of the United Kingdom.

Despite of leaving the European Union, the United Kingdom still need special privileges from the European Union, in particular, the liberalization of 4 aspects: goods, services, capital and individuals. Therefore, the United Kingdom wishes to liberalize with the European Union only 3 sides, with the exception of personal mobility. But the European Union does not agree.

Whether the United Kingdom continues as a country member in the European Union by canceling Brexit negotiations or resigning without withdrawal agreement or hold a referendum again, inevitably affects go to the politics and economy of the United Kingdom and the European Union as a whole

Keywords:

Treaty of Lisbon, Brexit, European Unionอ่าน 48 ครั้ง ดาวน์โหลด 7 ครั้ง

Go to top of page