โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 108 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 2562

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คุณภาพการสอบบัญชีและการจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (KEY AUDIT MATTERS, AUDIT QUALITY AND EARNINGS MANAGEMENT OF INITIAL PUBLIC OFFERINGS IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND )

บทคัดย่อ
      

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อการจัดการกำไร โดยใช้ตัวแบบของ Modified Jones Model  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ บริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offerings: IPOs) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ระหว่างปี 2559-2561 จำนวน 69 บริษัท ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการสอบบัญชีด้านค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชีมีอิทธิพลเชิงบวกกับการจัดการกำไรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยจึงนำไปสู่ข้อเสนอแนะสำหรับนักลงทุนที่ต้องตระหนักถึงข้อมูลการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี ซึ่งสามารถอธิบายถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการจัดการกำไรในบริษัท IPOs ได้

คำสำคัญ:

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คุณภาพการสอบบัญชี การจัดการกำไร  การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


Abstract
      

This study examines the association between key audit matters, audit quality and earnings management using the Modified Jones Model. The sample consists of 69 initial public offerings (IPOs) firms in the Stock Exchange of Thailand except for the financial industry in the periods 2016-2018. The study applies multiple regression analysis. The result indicates that non-audit fees are positively associated with earnings management at the 0.05 level of significance. The result also suggests that the investors should concern about the non-audit service that can be used as information to describe the independence of auditors and the likelihood of earnings management at IPOs firms.

Keywords:

Key Audit Matters, Audit quality, Earnings Management, Initial Public Offerings, Stock Exchange of Thailandอ่าน 46 ครั้ง ดาวน์โหลด 12 ครั้ง

Go to top of page