โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 108 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 2562

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะของเยาวชนไทย (PATH ANALYSIS OF ANTECEDENTS AFFECTING THAI YOUNGSTERS’ INTENTION TO REGISTER AS ORGAN DONORS)

บทคัดย่อ
      

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจในการลงทะเบียนแจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะของวัยรุ่นไทยหลังร่วมโครงการประกวดแผนรณรงค์บริจาคอวัยวะ “มอบชีวิตใหม่....ร่วมใจบริจาคอวัยวะ” ซึ่งจัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับศูนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2559  ปัจจัยที่ศึกษาประกอบด้วย เพศ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และความปรารถนาในการบริจาคอวัยวะหลังร่วมโครงการ สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) จำนวน 84 คน ที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง 17-25 ปี ที่ได้ร่วมโครงการประกวดแผนรณรงค์บริจาคอวัยวะจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย  พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)   ผลวิจัยพบว่า แบบจำลองของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทะเบียนแจ้งความจำนงเป็นผู้บริจาคอวัยวะมีความสอดคล้องข้อมูลเชิงประจักษ์ (c2 = .506, df = 2, CMIN/DF = .253, P-value = .776, RMSEA = .000, CFI = 1.000)  โดยความปรารถนาในการบริจาคอวัยวะหลังร่วมโครงการฯ ของกลุ่มตัวอย่าง ส่งผลทางลบกับทัศนคติสูงสุด (B = -.80**, p < 0.01) รองลงมา  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโครงการฯ ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการลงทะเบียนแจ้งความจำนงเป็นผู้บริจาคอวัยวะ (B = 0.27*, p <  0.05)  เพศส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทะเบียนแจ้งความจำนงเป็นผู้บริจาคอวัยวะ  (B = -.26**, p < 0.01) โดยเพศชายมีความตั้งใจในการบริจาคอวัยวะน้อยกว่าผู้หญิง (r = -.292, p < 0.05) แต่ เพศชายมีทัศนคติทางบวกต่อการบริจาคอวัยวะมากกว่าเพศหญิง (B = 0.13*, p < 0.05) ตามลำดับ ไม่มีปัจจัยใดส่งผลต่อความรู้อย่างมีนัยสำคัญ

คำสำคัญ:

ความรู้และทัศนคติต่อการบริจาคอวัยวะ ความตั้งใจในการลงทะเบียนแจ้งความจำนงเป็นผู้บริจาคอวัยวะ


Abstract
      

This survey research examined the antecedents affecting Thai youngsters’ knowledge, attitude, and intention to register as organ donor after participating in the contest  campaign for “Give New Life…Be Organ Donor”  organized  by School of Communication Arts, Bangkok University in 2016.  The antecedents examined were Thai youngsters’ gender, media exposure, and their intention to donate organ after participating in the campaign. Cluster sample was conducted to select 84 undergraduate students and high school students aged between 17 - 23 years old who participated in the contest. The data were analyzed using Path Analysis with significance level of 0.01 and 0.05.  The path analysis results revealed the model of antecedents affecting the students’ intention to register as organ donor was in accordance with empirical data (c2 = .506, df = 2, CMIN/DF = .253, P-value = .776, RMSEA = .000, CFI = 1.000). The findings revealed: (1) Thai youngsters’ desires to donate organ after participating in the campaign had  negative effect on their attitude toward organ donation (B = -.80**, p < 0.01); (2) Their media exposure to the campaign had positive effect on their intention to register as organ donor (B = 0.27*, p < 0.05); and (3) Gender of respondents had significant negative effect on their intention to register as organ donor (r = -.292 p < 0.05). Male respondents had significantly lower intention to register as organ donor than female (B = -.26**, p < 0.01), but male respondents had significant higher attitude toward organ donation than female respondents (B = 0.13*, p < 0.05). None of the antecedents significantly influenced respondents’ knowledge. 

Keywords:

Knowledge and Attitude Toward Organ Donation, Intention to Register as Organ Donor อ่าน 47 ครั้ง ดาวน์โหลด 7 ครั้ง

Go to top of page