โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม

บทคัดย่อ
      

พระราชวังต้องห้ามกรุงเป่ยจิง (ปักกิ่ง) สัญลักษณ์แห่งอำนาจและการปกครองในระบบศักดินาของจักรพรรดิจีนโบราณถึงสองราชวงศ์ คือ ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง สถานที่พำนักแห่งโอรสสวรรค์และพระประยูรญาติ พื้นที่ออกว่าราชการของจักรพรรดิ ตลอดจนสถานที่ทำงานของชนชั้นปกครองตั้งแต่เชื้อพระวงศ์ถึงขุนนางระดับสูง

หนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายความเป็นมาอย่างละเอียดทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านมุมมองและความเชื่อของคนจีนโบราณ โดยผู้อ่านจะรู้สึกเสมือนหนึ่งได้เดินเข้าไปในพื้นที่เขตต่างๆของพระราชวังต้องห้าม ได้สัมผัสความถึงความยิ่งใหญ่ ความสุขุมลุ่มลึก และความละเอียดอ่อน ของชนชาติที่มีวัฒนธรรมยาวนานมากที่สุดในโลก ผ่านภาพลายเส้นและภาพวาดสี่สีที่งดงาม

นอกจากนี้ เราจะได้ทราบพระราชจริยวัตรของจักรพรรดิที่เราอาจไม่เคยได้ทราบ เช่น จักรพรรดิราชวงศ์ชิงในช่วงต้นราชวงศ์แม้จะได้ปกครองบ้านเมืองแล้ว แต่ยังมีการปฏิบัติพระองค์ที่น่าสนใจ เช่น การตื่นบรรทมแต่เช้า การเสวยพระกระยาหารเพียงวันละสองมื้อ และการออกกำลังผ่านการล่าสัตว์ ซึ่งนอกจากเป็นการฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงและพร้อมต่อการศึกสงครามแล้ว ยังส่งผลให้จักรพรรดิของราชวงศ์นี้มีพระชนมายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าจักรพรรดิในราชวงศ์อื่นอีกด้วย

กล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือว่าด้วยพระราชวังต้องห้ามที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

คำสำคัญ:


Abstract
      

Keywords:อ่าน 84 ครั้ง ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

Go to top of page