โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

การวัดมูลค่า และการกำหนดราคาโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (MEASURING AND DETERMINING TRANSFER PRICING ON INTANGIBLE ASSETS IN THE DIGITAL ECONOMY)

บทคัดย่อ
      

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เสียภาษีไนประเทศไทยตระหนักถึงการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะหลังจากประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกำไรไปต่างประเทศ ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ส่งผลให้มีแนวทางการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น และช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากการหลีกเลี่ยงภาษีขององค์กรข้ามชาติผ่านสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวช่วยให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีภาครัฐของแต่ละประเทศใช้แนวทางเดียวกัน ช่วยลดข้อพิพาทกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ ตลอดจนช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน

นอกจากนี้ บทความนี้เสนอแนวทางสำหรับงานวิจัยในอนาคต เช่น ผลกระทบในประเทศไทยหลังจากเข้าร่วมโครงการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกำไรไปต่างประเทศดังกล่าว หรือศึกษาแนวทางการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในโลกยุคดิจิทัล ตลอดจนศึกษาปัญหา หรือผลกระทบที่เกิดจากการประยุกต์ใช้การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามแนวปฏิบัติของโครงการดังกล่าว

คำสำคัญ:

การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการสินทรัพย์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  โครงการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกำไรไปต่างประเทศ 


Abstract
      

This academic paper has the objective of bringing awareness to taxpayers in Thailand about the recognition and measurement of intangible assets which is increasingly important in today’s digital economy.  In particular, Thailand has participated in the Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS) of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Such participation results in clearer guidelines in the recognition and measurement of intangible assets. Therefore the taxpayer avoidance on intangible assets for the multinational corporation and the guidelines are adopted by the federal tax authorities. Disputes among government tax authorities could be reduced. In addition, it provides useful information to investors.

 In addition, this academic paper contributies to future research such as investigation of the impact on Thailand after joining the BEPS Project, the method of measuring fair value of intangible assets in the digital economy, and the impact of application, recognition, and measurement by BEPS Project.

Keywords:

Recognition and Measurement Intangible Asset, The Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS)อ่าน 173 ครั้ง ดาวน์โหลด 17 ครั้ง

Go to top of page