โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และความก้าวหน้าของฟินเทคไทย (DIGITAL TRANSFORMATION AND THE PROGRESS OF THAILAND'S FINTECH)

บทคัดย่อ
      

พัฒนาการของธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน หรือฟินเทค (FinTech) ขึ้นอยู่กับรากฐานที่สำคัญ คือ การวางระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการแข่งขันและการเจริญเติบโต โดยผ่านกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital transformation) ทั้งของภาครัฐและเอกชนในประเทศ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจฟินเทค และความก้าวหน้าของธุรกิจฟินเทคภายในประเทศ โดยแบ่งการมองออกเป็นสองกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน นอกจากนี้ ยังรวบรวบปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางธุรกิจฟินเทคที่ควรจับตามองในอนาคต แม้ระยะที่ผ่านมา มีเหตุการณ์หลายอย่างที่ส่งผลลบต่อธุรกิจฟินเทคเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก แต่ประเทศไทยก็มีความคืบหน้าในการส่งเสริมธุรกิจฟินเทคระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชัดเจนของกฎหมายที่ออกมาหลายฉบับ ที่จะทำให้ไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านฟินเทคในภูมิภาคนี้ได้ในอนาคต

คำสำคัญ:

ฟินเทค กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางธุรกิจฟินเทคที่ควรจับตามอง


Abstract
      

FinTech’s ecosystem is a key infrastructure that supports the country's competitiveness, both for private and public sectors, through digital transformation. This paper demonstrates the development of FinTech’s ecosystem and the advancement of industry by devided into bank and non-bank businesses. In addition, issues that affect future FinTech’s ecosystem are also introduced. Although external factors seem to be unfavorable, Thailand’s FinTech industry has fundamentally grown as a result from internal dynamics. The development of laws and regulations is a significant achievement which enables Thailand to be a front-runner in the future.

Keywords:

Financial Technology, Bank and Non-bank FinTech, Factors That Shake FinTech’s Ecosystemอ่าน 88 ครั้ง ดาวน์โหลด 17 ครั้ง

Go to top of page