โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

อภิธานศัพท์ยาสมุนไพรในสมุดจีนของจังหวัดภูเก็ต (GLOSSARY OF HERBAL MEDICINES IN CHIN BOOKS OF PHUKET PROVINCE )

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวม และวิเคราะห์คำศัพท์ยาสมุนไพรในสมุดจีน เพื่อจัดทำเป็นอภิธานศัพท์ ยาสมุนไพร โดยเก็บข้อมูลคำศัพท์จากสมุดจีนที่จัดเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดพระทอง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 ฉบับ

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบันทึกยาสมุนไพรในสมุดจีนมีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ รูปแบบและอักขรวิธีการเขียนที่ไม่เคร่งครัดระเบียบแบบแผน เพราะเขียนตามการออกเสียงภาษาไทยถิ่นใต้ บางคำเขียนตามการออกเสียงของชาวภูเก็ต และการใช้คำที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต พื้นฐานวัฒนธรรมของชาวใต้ และคำที่มีลักษณะเฉพาะของการบันทึกตำรายา 2) มีคำศัพท์ยาสมุนไพร จำนวน 484 คำ 1,023 รูปเขียน ได้แก่ พืชวัตถุ จำนวน 420 คำ 912 รูปเขียน สัตว์วัตถุ จำนวน 33 คำ 50 รูปเขียน และธาตุวัตถุ จำนวน 31 คำ  61 รูปเขียน

คำศัพท์ทั้งหมดจะนำเสนอในรูปแบบอภิธานศัพท์เพื่ออธิบายความหมาย คำอ่าน รูปแบบการใช้และขนานยา และสาระสำคัญเพิ่มเติม เพื่อเป็นการบันทึกภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น สำหรับผู้สนใจจะได้ศึกษา สืบทอด หรือนำไปปรับใช้ให้เกิดคุณค่าต่อไป

คำสำคัญ:

อภิธานศัพท์ ยาสมุนไพร สมุดจีน


Abstract
      

The purposes of this study were to collect and analyze the terms of herbal medicine in Chin Books in order to realign a glossary of herbal medicine. All terms were collected from 2 Chin Books which were conserved by Wat Phra Thong Museum, Buddhist temple in Phuket.

The research showed that: Firstly, there is a unique method in record Chinese herbal, which is in form of un restricted writing character because it’s written following the Southern dialect pronunciation. Some words followed pronunciation of Phuket people, using the words that reflect the lifestyle, cultural of Southern people and the specific words of medicinal texts. Secondly, there were 484 herbal medicine terms with 1,023 manuscripts. The terms consisted of 3 types: plant material (420 terms, 912 manuscripts), animal material (33 terms, 50 manuscripts) and substance material (31 terms, 61 manuscripts).

All herbal medicine terms would be presented as a glossary which provided definition, pronunciation, application and dose of medicine, and additional important data in order to record local wisdom. For those who are interested in herbal medicine, they can study, transfer knowledge, or apply valuable information in the future.

Keywords:

Glossary, Herbal Medicine, Chin Bookอ่าน 118 ครั้ง ดาวน์โหลด 8 ครั้ง

Go to top of page