โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

วงศาวิทยาการเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก (GENEALOGY: MODEL FOR LEARNING CENTER OF COMMUNITY’S SELF-MANAGEMENT IN THE EASTERN REGION )

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาวงศาวิทยาการเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีความแตกต่างจากการศึกษาแบบประวัติศาสตร์เชิงจารีต 2) เพื่อศึกษาชุมชนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกในแต่ละยุคสมัยที่มีกระบวนการสร้างหรือสถาปนาความรู้การเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองขึ้นมาเป็นวาทกรรมหลักของชุมชนและสังคม โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสนทนาจำนวน 18 คน จากชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง ผ่านรูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์วาทกรรมนำไปสู่การสร้างทฤษฏีฐานราก ผลการศึกษาข้อมูลได้กล่าวถึง ตอนที่ 1 วาทกรรมอำนาจและความรู้ ยุคสมัยแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการตนเองของชุมชนแบบดั้งเดิม ตอนที่ 2 การสถาปนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการตนเองของชุมชนสมัยใหม่ ตอนที่ 3 การเบียดขับวงศ์วานความรู้สมัยเก่าและยุคสมัยการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านจัดการตนเองของชุมชนแบบทันสมัย และตอนที่ 4 การผลิตสร้างทางสังคมเพื่อรื้อถอนวงศ์วานความรู้สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านจัดการตนเองของชุมชน ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดประกอบด้วย 4.1) โลกทัศน์ทางการจัดการตนเองของชุมชนยุคสมัยใหม่ 4.2) อุดมการณ์ทางการจัดการตนเองของชุมชนยุคสมัยใหม่ 4.3) อำนาจทางการจัดการตนเองของชุมชนยุคสมัยใหม่ และ 4.4) ความรู้ทางการจัดการตนเองของชุมชนยุคสมัยใหม่

คำสำคัญ:

วงศาวิทยา แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ การบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง


Abstract
      

The purpose of this research paper: 1) To study Genealogy as a learning source for self-management of the community of the eastern region from the past to the present and compare with the traditional historical studies. 2) To study the communities in the eastern region in each period that have the procedure of creating or establishing knowledge, being a model learning source for self-management of community, and becoming the main discourse of the community and society. This study is a qualitative research model. There are 18 participants from the community that has a story of phenomena as a learning center for self-management community. The analytical research using discourse method leads to the creation of foundation theory. The study indicated including; Chapter 1: Discourse, power, and knowledge. The era of self-management learning resources of traditional communities; Chapter 2: Establishment of a self-management learning source of modern communities; Chapter 3: The pushing of old-fashioned knowledge and the phase of being a learning resource for modern self-management communities; and, Chapter 4: Social production to demolish knowledge to be a community self-management learning source through detailed data synthesis that contained with 4.1) Vision of self-management of modern communities, 4.2) Ideology of self-management of modern communities, 4.3) Power of self-management of modern communities, and 4.4) Knowledge of self-management of modern communities.

Keywords:

Genealogy, Learning Model, Self-management Community.อ่าน 129 ครั้ง ดาวน์โหลด 11 ครั้ง

Go to top of page