โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

ผลของโปรแกรมกลุ่มการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัม อายุ 6-9 ปี (EFFECTS OF THAI TRADITIONAL GROUP PLAY PROGRAMS ON THE SOCIAL SKILLS OF CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER AGED SIX TO NINE YEARS OLD)

บทคัดย่อ
      

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการละเล่นพื้นบ้านไทยและศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัมอายุ 6-9 ปี ในด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การใช้ภาษาในการสื่อสาร และพฤติกรรมทางสังคม กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยคือเด็กออทิสติกสเปคตรัมที่มีปัญหาทักษะทางสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 คน ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจะได้รับโปรแกรมกลุ่มการละเล่นพื้นบ้านไทย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ และได้รับการทดสอบทักษะทางสังคมก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมโดยแบบวัดทักษะทางสังคม สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบคะแนนทักษะทางสังคมคือ Wilcoxon Signed Rank Test ผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมกลุ่มการละเล่นพื้นบ้านไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฏีและผ่านการตรวจสอบคุณภาพมีความเหมาะสมกับการนำไปใช้ และเมื่อนำไปทดลองใช้พบว่า เด็กออทิสติกสเปคตรัมมีค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมรายด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร และด้านพฤติกรรมทางสังคม และคะแนนโดยรวมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโปรแกรมกลุ่มการละเล่นพื้นบ้านไทยมีประสิทธิภาพที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะทางสังคม และมีความสะดวกต่อการนำไปใช้เนื่องจากเป็นกิจกรรมการละเล่นที่มีความคุ้นเคยในวิถีชีวิตของคนไทย และสามารถนำไปใช้ได้หลายบริบททั้งโรงเรียน ชุมชน และในเชิงคลินิก

คำสำคัญ:

ออทิสติกสเปคตรัม ทักษะทางสังคม  โมเดลการบำบัดรักษาโดยใช้การเล่นเป็นฐาน การละเล่นพื้นบ้านไทย


Abstract
      

The purpose of this Quasi-experimental research were to develop the traditional Thai group play programs and to study the effects of the group programs on the social skills of six to nine year old of children with an autistic spectrum disorder (ASD) by observing children in social interaction, using communicative language and social behavior through Thai traditional group play programs. The sample consisted of children ASD with difficulties in their social skills in Songkhla province. The participants were selected by purposive sampling and there was a total of eight children with ASD. The subjects participated in Thai traditional group play programs around two forty-five minute sessions in each week, for total of five weeks, The social skills of the participants were examined before and after launching program. The statistics which used to compare the social skills scores was Wilcoxon Sagned Rank Test. The results showed that there was a statistically significantly different at a level of .05. The Thai traditional group play programs was constructed from a theoretical concept and passed quality inspection, which reflected that this method was able to develop the social skills. It was also convenient to use because it was familiar with Thai lifestyle and can be used in varity of contexts, including community, schools and clinics.

Keywords:

Autistic Spectrum Disorder, Social Skill, Play-based Intervention Model, Thai Traditional Play อ่าน 146 ครั้ง ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

Go to top of page