โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลกับคุณภาพกำไร (ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE PERFORMANCE (ESG) WITH EARNINGS QUALITY)

บทคัดย่อ
      

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการสร้างความเป็นไปได้และสร้างโอกาสทางธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน  โดยที่การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงผลการดำเนินงานทางด้านการเงินด้วย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิธีที่ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้แก่ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค ผลการศึกษาพบว่า บริษัทที่มีผลการดำเนินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดีมีอิทธิทางบวกต่อคุณภาพรายการคงค้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งแสดงว่าบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจะรายงานกำไรที่มีคุณภาพ  แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษากลับพบว่า บริษัทที่มีผลการดำเนินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดีไม่มีอิทธิพลต่อข้อมูลกำไรที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลมาใช้ประกอบการพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์

คำสำคัญ:

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  คุณภาพกำไร คุณภาพรายการคงค้าง  ข้อมูลกำไรที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  การปรับงบการเงินย้อนหลัง


Abstract
      

The sustainable development goals create possibilities and business opportunities.  Corporate Social Responsibility (CSR) practices are now seen as one of the important elements in the Sustainable Development’s performance and at the same time affecting the financial result. This research aims to investigate the relationship between environment, social and governance (ESG) performance and earnings quality of listed companies in the Stock Exchange of Thailand.  Multiple Regression Analysis and logistics regression were used to investigate the relation amongst ESG performance and earnings quality.  The result of this research found that environment, social and governance (ESG) performance is positively associated with accruals quality, indicated that social responsibility companies do reported earnings quality. However, the result also found that environment, social and governance (ESG) performance is not associated with value relevance, indicated that investors do not have considered firms’ ESG performance information as the value of securities for making investment decisions.

Keywords:

Environment, Social and Governance Performance, Earnings Quality, Accruals Quality, Value Relevance, Restatementอ่าน 146 ครั้ง ดาวน์โหลด 38 ครั้ง

Go to top of page