โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

ผลการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (RESULTS OF USING THE ACTIVITIES PACKAGE INTEGRATED WITH LOCAL HISTORICAL LEARNING RESOURCE, MUANG SING HISTORICAL PARK, TO PROMOTE SCIENCE PROCESS SKILLS OF PRESERVICE TEACHERS IN DEPARTMENT OF GENERAL SCIENCE)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับการฝึกด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. หมู่เรียน 581410601 จำนวน 14 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) ชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.92/73.03 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 และ 2) นักศึกษาที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ 10.23

คำสำคัญ:

ชุดกิจกรรม อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  


Abstract
      

The purposes of this research were to 1) develop and determine the efficiency of the activities package integrated with local historical learning resource, Muang Sing Historical Park, and 2) study learning achievements of science process skills of preservice teachers in the Department of General Science before and after using the activities package integrated with local historical learning resource, Muang Sing Historical Park. The research sample consisted of 14 fourth-year preservice teachers in the Department of General Science, section 581410601, Faculty of Education, A Rajabhat University, selected by a purposive sampling method. The Data were collected in the first semester of the 2018 academic year. The research instruments were 1) the activities package integrated with local historical learning resource, Muang Sing Historical Park, to promote science process skills; and 2) the science process skills achievement test. The research findings revealed that 1) the activities package integrated with local historical learning resource, Muang Sing Historical Park, to promote science process skills had efficiency value of 77.92/73.03 correspond with criterion 75/75; and 2) preservice teachers, who learned with the activities package integrated with local historical learning resource, Muang Sing Historical Park, had the post-learning achievements of science process skills higher than pre-learning achievements and the percentage of progress was 10.23.

Keywords:

Activities Package, Muang Sing Historical Park, Science Process Skills อ่าน 129 ครั้ง ดาวน์โหลด 8 ครั้ง

Go to top of page