โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์: กรณีศึกษาของธุรกิจความงามและสุขภาพ (THE KEY SUCCESS FACTORS FOR ONLINE BUSINESS: A CASE STUDY OF BEAUTY AND WELLNESS BUSINESS )

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และประเภทธุรกิจ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) จากตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการออนไลน์ เฉพาะธุรกิจความงามและสุขภาพ จำนวน 400 ตัวอย่าง และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา โดยใช้ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ที่สำคัญที่สุด คือ ด้านความจงรักภักดีของผู้บริโภค รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านบริการหลังการขาย และด้านชื่อเสียง ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านความจงรักภักดีของผู้บริโภค ด้านความไว้วางใจ และด้านความพึงพอใจ และพบว่า ผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีประเภทธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านชื่อเสียง และด้านความพึงพอใจ  

คำสำคัญ:

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจความงามและธุรกิจสุขภาพ


Abstract
      

This study aims to investigate the key success factors for online business and to compare the key success factors of online business of entrepreneurs classified by individual attributes and types of business. A survey research was employed and the data were obtained from an online survey of 400 beauty and wellness entrepreneurs. Statistics used to analyze the data were descriptive statistics, including percentage, frequency distribution, mean, and standard deviation. The inferential statistics were used to test the hypothesis, including t-Test and Analysis of Variance (ANOVA). This study indicates that the most important key success factors for online business was Customers Loyalty, followed by Satisfaction, Trust, After-sales Service, and Reputation, respectively. The results of hypothesis testing found that online entrepreneurs, who have different gender have significance difference in the opinion toward the key success factors for online business in overall and 3 aspects: Customers Loyalty, Trust, and Satisfaction. It is also found that online entrepreneurs in different types of business have significance difference in the opinion toward the key success factors for online business in overall and 2 aspects: Reputation and Satisfaction.

Keywords:

Key Success Factors, Online Business, Beauty and Wellness Businessอ่าน 188 ครั้ง ดาวน์โหลด 17 ครั้ง

Go to top of page