โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อของฝากของชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย (UNDERSTANDING MARKETING MIX INFLUENCING SOUVENIR PURCHASE SATISFACTION OF JAPANESE VISITORS TO THAILAND)

บทคัดย่อ
      

ชาวญี่ปุ่นเป็นชนชาติหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการซื้อของฝากในประเทศที่ไปเยือน สำหรับประเทศไทย นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นถูกจัดว่าเป็นกลุ่มตลาดที่สำคัญรองจากจีนและมาเลเซีย ทั้งยังมีศักยภาพสูงเรื่องการจับจ่ายใช้สอย ทำให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นกลุ่มตลาดที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจของฝากในประเทศไทย การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อของฝากโดยนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Linear Regression) ของกลุ่มปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ได้มาจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นทั้งสิ้น 413 ชุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมากที่สุด จากผลการวิจัยจึงนำมาซึ่งข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าของฝากและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของฝากในประเทศไทยต่อไป

คำสำคัญ:

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps), ความพึงพอใจ, ของฝาก, นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น


Abstract
      

Japanese tourists are also known for placing a significant importance on souvenir purchases. For Thai travel industry, Japanese tourists still remain as one of the most lucrative markets because of their high spending tendency which is only second to Chinese and Malaysian tourists. These two factors combine to make Japanese tourists a potential market for souvenir-related businesses in Thailand. This study examines the marketing mixes that influence the souvenir purchasing behavior of Japanese visitors to Thailand, with emphasis on purchase satisfaction. Factor and linear regression analysis were combined to analyze self-administered questionnaires from 413 Japanese visitors. The results of hypothesis testing indicated that product attributes and promotional mix have substantial influence on the overall satisfaction of Japanese souvenir buyers. From the finding, the paper suggests how Thai entrepreneurs and related organizations could improve their souvenir products and services.

Keywords:

Marketing mix (4Ps), Satisfaction, Souvenir, Japanese touristsอ่าน 258 ครั้ง ดาวน์โหลด 17 ครั้ง

Go to top of page