โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

บล็อกเชน เพชรฆาตคอรัปชั่น (BLOCKCHAIN – A CORRUPTION KILLER)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยขีดความสามารถของประเทศไทยแบบยั่งยืน ซึ่งอันดับขีดความสามารถของประเทศไทยจัดอยู่ในระดับกลางของโลกโดยสถาบันชั้นนำต่างๆ โดยไม่สามารถขยับขึ้นไปในระดับที่ดีขึ้นได้ด้วยสาเหตุหลายประการ ทั้งนี้ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการคอรัปชั่นและการฉ้อฉลที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานจนมีความเชื่อว่าไม่มีทางกำจัดได้ แม้ว่าเริ่มมีการตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 มีการออกกฎหมาย จัดตั้งองค์กรและมาตราการ รวมทั้งกลไกการตรวจสอบมากมาย แต่นับวันการทุจริตในภาครัฐมีแต่จะมากขึ้น ในส่วนของภาคเอกชน ได้เกิดความร่วมมือเพื่อการต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 แม้จะเห็นผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้นแต่การคอรัปชั่นได้กลายเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการข้อมูลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยโครงสร้างของเทคโนโลยีบล็อกเชน ธุรกรรมทางการเงินจึงไม่เพียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แต่ยังมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทุกครั้งที่มีธุรกรรมการเงินเกิดขึ้น จะมีการบันทึกในระบบที่ทุกคนเห็นได้ในทันที ทั้งจำนวนเงิน วัน เวลา สถานที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และใครก็ไม่สามารถทำการลบบันทึกออกจากระบบได้ รัฐบาลในหลายประเทศจึงได้ตัดสินใจนำบล็อกเชนมาใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ รวมทั้งเพื่อกำจัดคอรัปชั่นจนประสบความสำเร็จเช่นกลุ่มประเทศนอร์ดิกในยุโรปเหนือ บทความฉบับนี้ได้นำเสนอข้อมูล บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยเริ่มให้การศึกษาบล็อกเชนกับประชาชน พัฒนาระบบและนำมาใช้ ฐานของระบบบล็อกเชนควรเป็นแบบร่วมของทุกชุมชนโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมวางระบบและเป้าประสงค์ให้ชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำจัดการโกงและฉ้อฉล ถึงเวลาของบล็อกเชนแล้วที่จะกำจัดคอรัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทย

คำสำคัญ:

บล็อกเชน คอรัปชั่น ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้


Abstract
      

This paper is part of the research project on Thailand’s sustainable competitiveness.  The competitiveness ranking for Thailand assessed by several international institutions has been moving in the middle group of countries with no chance to rise due to many factors including corruption, believed that cannot be eliminated.  The government system audit was firstly introduced in Thailand in 1933.  Since then, several state organizations and mechanisms have been put in place, but all the efforts have failed to succeed to eliminate malpractices in the government sector.  In the private sector, higher number of coalition business parties have jointly fought against corruption, but still far from the reality.  Obviously, corruption in Thailand is a national issue.  Nevertheless, the technology of blockchain has been recently brought in to partially support data management in both public and private sectors.  Blockchain, a modern financial technology, has been well developed.  Because of its architectural design, blockchain provides not only efficiency and effectiveness of financial transactions, but also transparency and auditability.  All data are recorded and visible to all connected in the platform, cannot be deleted but can be tracked with all the digital value including numbers, dates, locations, people involved.  More governments worldwide have decided to adopt blockchain as a national system for many applications, partly to strive for zero corruption, including members of the Nordic group.  Thailand should employ blockchain seriously, beginning with the public learning about the technology, development and implementation. The crowdsourcing Government as a Platform (GaaP) should be initiated to help define a clear strategy on the specific innovations and applications tailored to fit with the national requirements, specifically to eliminate corruption completely.  It is the time for Thailand to terminate corruption totally with a disruptive technology known as Blockchain.

Keywords:

Blockchain, Corruption, Transparency, Auditabilityอ่าน 289 ครั้ง ดาวน์โหลด 41 ครั้ง

Go to top of page