โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CAPITAL STRUCTURE, DIVIDEND POLICY AND EARNINGS QUALITY OF THAI LISTED COMPANIES IN STOCK EXCHANGE OF THAILAND)

บทคัดย่อ
      

            งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล  และคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะวัดโดยการใช้รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  โครงสร้างเงินทุนวัดโดยหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และนโยบายการจ่ายเงินปันผลวัดโดยความต่อเนื่องของเงินปันผลเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 5 ปี และความต่อเนื่องของการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปี โดยมีประเภทของผู้สอบบัญชี  ประเภทของอุตสาหกรรม และขนาดของบริษัทเป็นตัวแปรควบคุม ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร

            ประชากรในการศึกษา คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปีพ.ศ. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,685 บริษัท โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค  กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม  กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ใช้แบบจำลอง Modified Jones Model (1995) สำหรับการศึกษาในครั้งนี้  ทั้งนี้ งานวิจัยนี้ใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

           ผลของการศึกษา พบว่า โครงสร้างเงินทุน และประเภทอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อคุณภาพกำไร และความต่อเนื่องของการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ในทางลบต่อคุณภาพกำไร รวมทั้งประเภทอุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และคุณภาพกำไร

คำสำคัญ:

โครงสร้างเงินทุน  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  คุณภาพกำไร


Abstract
      

            This research aims to investigate the relationship between capital structure, dividend policy and earnings quality of Thai Listed Companies. The discretionary accruals were used as a variable to measure earnings quality. Capital structure is measured by long-term liabilities to shareholders' equity. Dividend policy is measured by dividends paid continuously over a 5-year period and the continuation of dividends paid over a 5-year period. Type of Industry and the size of the company is the control variable. Multiple regression analysis is the main statistical technique to analyze variable.

            Population in this research is companies listed in the SET since the year 2013 to year 2017. The total of company are 1,685 companies. Data used to analyze the relationship are from 7 types of industry which consist of Agro and Food Industry, Consumer Products Industry, Industrials Industry, Property and Construction Industry, Resources Industry, Service Industry and Technology Industry. Modified Jones Model (1995) is used as the main the objective of this research.  Multiple regression analysis is used as a statistical technique to analyze data.

The result of this research indicated that the capital structure and the type of industry has a positive

relationship to the earnings quality. The continuity of dividends has a negative relationship to the earnings quality. The type of industry influences the relationship of capital structure, dividend policy and earnings quality.

Keywords:

 Capital Structure, Dividend Policy, Earnings Quality  อ่าน 171 ครั้ง ดาวน์โหลด 34 ครั้ง

Go to top of page