โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

คุณลักษณะส่วนบุคคลและการยอบรับเทคโนโลยีที่มีต่อการชำระเงินผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (PERSONAL CHARACTERISTICS AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE TOWARDS PAYMENT VIA QR CODE SYSTEM OF CONSUMERS IN BANGKOK)

บทคัดย่อ
      

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อความคิดเห็นต่อการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ    3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีต่อการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับความคิดเห็นการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากตัวอย่างที่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเคยชำระเงินผ่านระบบ QR Code จำนวน 385 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค Independent Sample t-test, One-way ANOVA และ Pearson Correlation ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นต่อการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านประโยชน์ สูงกว่าด้านการใช้งาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการชำระเงินผ่านระบบอาร์โค้ด (QR Code) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีต่อการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ:

ความคิดเห็น การชำระเงิน คิวอาร์โค้ด การยอมรับเทคโนโลยี


Abstract
      

The objectives of this study were 1) to study the technology acceptance towards payment via QR Code System of consumers in Bangkok, 2) to study the differences of personal characteristics opinions towards payment via QR Code System of consumers in Bangkok, and 3) to study the relationships between the technology acceptance of electronic payment and the opinion towards payment via QR Code System of consumers in Bangkok. A survey research was employed and the data were obtained from questionnaires of 385 people who lived in Bangkok and used to pay via the QR Code System. Data were analyzed using descriptive statistics, including percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis were tested with inferential statistics using Independent Sample T-test, One-way ANOVA, and Pearson Correlation. The results of this study found that in overall, consumers in Bangkok had the high level of opinions towards payment via QR Code System. They had higher Opinions of Perceived Usefulness than Opinions towards Using. The results of hypothesis testing reveal that consumers in Bangkok who had different in age, occupation, educational level, and marital status had statistically different in opinions towards payment via OR Code System. It is also founds that the technology acceptance of electronic payment was related to opinions towards payment via QR Code system at a high level.

Keywords:

Opinions, Payment, QR Code, Technology Acceptance อ่าน 160 ครั้ง ดาวน์โหลด 17 ครั้ง

Go to top of page