โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

การศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้ประกอบการฐานชุมชน: การใช้ตัวแบบสมการโครงสร้างในจังหวัดร้อยเอ็ดและเพชรบูรณ์ (COMPARATIVE STUDY OF THE ETHICAL LEADERSHIP MODEL IN COMMUNITY-BASED ENTREPRENEURS: USING THE STRUCTURAL EQUATION MODEL IN ROI-ET AND PHETCHABUN PROVINCES)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาตัวแบบสมการโครงสร้างของผู้นำเชิงจริยธรรมในผู้ประกอบการฐานชุมชนที่เข้าร่วมกับโครงการของรัฐบาล “ธงฟ้าประชารัฐ” ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดเพชรบูรณ์ และ (2) ศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบสมการโครงสร้างของผู้ประกอบการฐานชุมชนระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการชุมชนที่เข้าร่วมกับโครงการธงฟ้าประชารัฐของพาณิชย์จังหวัดในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 300 และ 190 ราย ตามลำดับ ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยวิธี Partial Least Squares-SEM ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มใหญ่ มีอายุมากกว่า 36 ปี และ การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีเป็นส่วนมาก ทั้งสองจังหวัดเหมือนกัน (2) อายุของกิจการจากสองจังหวัดมีความแตกต่างกัน โดยจังหวัดร้อยเอ็ด กิจการของผู้ประกอบการกลุ่มใหญ่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ส่วนกิจการกลุ่มใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีอายุระหว่าง 6-15 ปี (3) ตัวแบบทั้งสองจังหวัดมีความเหมือนกันในระดับที่สูง (4) ทุกเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรของทั้งสองตัวแบบมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ และ (5) ปัจจัยสำคัญที่สามารถอธิบายผู้นำเชิงจริยธรรมได้มี 3 ปัจจัย ได้แก่ เครือข่ายความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม งานวิจัยพบว่า ตัวแบบจังหวัดร้อยเอ็ด มีค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจอยู่ที่ร้อยละ 76.3 ส่วนตัวแบบจังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 63.3 ผลวิจัยสรุปว่า ตัวแบบสมการโครงสร้างของทั้งสองจังหวัดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องผู้นำเชิงจริยธรรมได้ โดยเน้นการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบทางสังคม และความคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ:

ผู้นำเชิงจริยธรรม ผู้ประกอบการฐานชุมชน ตัวแบบสมการโครงสร้าง


Abstract
      

The objectives of this research were (1) to study the structural equation model of the ethical leadership in community-based entrepreneurs who joined the government’s Pracharat-blue-flag project from Roi-et and Phetchabun Provinces and (2) to compare two structural equation models of the community-based entrepreneurs between Roi-et Province and Phetchabun Province. The research was the quantitative research that used questionnaires to collect data from community entrepreneurs who registered the Pracharat-Blue-Flag project with Provincial Commercial Offices in Roi-et and Phetchabun Provinces. There were 300 and 190 respondents respectively. Descriptive statistics and the Structural equation model analysis by Partial Least Squares-SEM method were performed. The results showed that (1) the majority of respondents was above 36 years old and the education was below Bachelor degree in both Provinces, (2) the age of the enterprise from the two Provinces was different. The large group of enterprises in Roi-et was below 5 years old while the large group of Phetchabun enterprises was between 6-15 years old, (3) both models of Roi-et and Phetchabun Provinces were very similar, (4) all relationship paths of the models had the significant relationship, and (5) the key factors that explained the ethical leaders consisted of three factors including networking, social responsibility, and environment concern. The research found that the coefficient of determination (R2) of Roi Et model was at 76.3 percent while the R2 value of Petchabun model was at 63.3 percent. It concluded that both structural equation models of two Provinces can be utilized for ethical leadership by focusing on networking development, social responsibility, and environmental concern.    

Keywords:

Ethical Leadership, Community-Based Entrepreneurs, Structural Equation Modelอ่าน 107 ครั้ง ดาวน์โหลด 12 ครั้ง

Go to top of page