โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

การวิเคราะห์แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างของความรับผิดชอบต่อสังคม และระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี ต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อสำนักบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลาง (ANALYSIS OF THE STRUCTURAL EQUATION MODEL FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, AND CERTIFIED ACCOUNTING PRACTICE ON CUSTOMERS LOYALTY OF SMALL AND MEDIUM ACCOUNTING OFFICES)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างของความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบคุณภาพสำนักงานบัญชีต่อความภักดีของลูกค้าสำนักงานบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลางกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากลูกค้าของสำนักงานบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลางที่ผ่านการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีตามเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ ตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบมีระบบจากประชากรของสำนักงานบัญชีคุณภาพทั้งหมด 161 แห่งทั่วประเทศไทย และได้สำนักงานบัญชีคุณภาพจำนวน 54 แห่งที่สมัครใจให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมแบบสอบถามจากลูกค้าของสำนักงานเองแห่งละ 12 ราย จึงส่งแบบสอบถามไปทั้งสิ้นจำนวน 648 ราย และได้ตอบกลับมาเป็นฉบับที่สมบูรณ์จำนวน 341 ราย อัตราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 52.62 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติพื้นฐาน และสถิติวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้าง

ผลการวิจัยพบว่า (1) โมเดลสมการเชิงโครงสร้างของความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบคุณภาพสำนักงานบัญชีต่อความภักดีของสำนักงานบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลางหลังจากการปรับมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติ c2/df เท่ากับ 1.676,  GFI เท่ากับ .945, RMR เท่ากับ .023, RMSEA เท่ากับ .045, NFI  เท่ากับ .957, CFI เท่ากับ .982 (2) ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคม และปัจจัยระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมในทิศทางบวกต่อปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพบริการ และปัจจัยความภักดีของลูกค้าสำนักงานบัญชี โดยส่งผ่านปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพบริการซึ่งเป็นตัวแปรกลาง

คำสำคัญ:

ความรับผิดชอบต่อสังคม ระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ  ความภักดีของลูกค้า สำนักงานบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลาง  


Abstract
      

           The objective of this research is to analyze the structural model for corporate social responsibility and certified accounting practice and customers loyalty for small and medium sized accounting offices. Data were collected from the customers of small and medium sized accounting offices that have been certified for quality accounting office according to the criteria set by the Department of Business Development. Samples were obtained from systematic sampling from a population of 161 quality accounting offices throughout Thailand. There were 54 quality accounting offices that voluntarily provided assistance in collecting questionnaires from their clients, 12 clients each. 648 questionnaires were sent and the fewer 341 completed versions returned. The response rate represents 52.62%. The statistical analyses were basic statistics and statistical analysis of structural equation models.

            The results of the research showed that (1) the proposed structural equation model of corporate social responsibility and certified accounting practice and customer loyalty for small and medium sized accounting offices was modified to fit the data, chi-square value and goodness of fit indices of the model was acceptable: c2/df   was 1.676, GFI was .945, RMR was .023, RMSEA was .045, NFI was .957, CFI was .982. (2) the social responsibility factor and the certified accounting practice factor positively and directly influence the service quality satisfaction factor and positively and indirectly influence the customer loyalty for small and medium sized accounting offices through service quality satisfaction which is the mediate factor.

Keywords:

Corporate Social Responsibility, Certified Accounting Practice, Service Quality Satisfaction, Customers Loyalty, Small and Medium Accounting Officesอ่าน 145 ครั้ง ดาวน์โหลด 27 ครั้ง

Go to top of page