โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 2562

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (RESOURCE MOBILIZATION FOR EDUCATION)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยเรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา และปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และ 2) เสนอรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ระหว่าง 24 พฤษภาคม – 19 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีการศึกษาเอกสาร และศึกษาภาคสนามในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 12 โรง การรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือคือ แบบสำรวจ สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ สถานศึกษาละ 9 คน รวม 108 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา จากนั้น จึงร่างรูปแบบ และตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า 1) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ระดับนโยบายมีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน ระดับสถานศึกษามีการระดมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ปัญหาคือ ขาดการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จคือ การวางแผนที่ดี การมีส่วนร่วม ภาวะผู้นำผู้บริหาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การใช้จ่ายทรัพยากรตามวัตถุประสงค์ และการติดตามประเมินผลและรายงาน 2) รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็นรูปแบบกลางที่สถานศึกษาต่างๆ สามารถเลือกใช้ได้ตามบริบท ประกอบด้วย แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการระดมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

คำสำคัญ:

การระดมทรัพยากร ทรัพยากรทางการศึกษา การจัดการการศึกษา การบริหารการศึกษา


Abstract
      

The purposes of this research titled on Resource Mobilization for Education were to 1) study current condition, problems and factors affecting the resource mobilization for education, and 2) propose the resource mobilization model for education during May 24 – November 19, 2018.  Data collection was conducted by study documents and from field trips at basic education schools. By purposive sampling, 12 schools were selected.  Instruments for data collection composed of survey form, interview and focus group.  Key informants from each school were 9 representatives, total of 108 persons.  Data analysis was done by content analysis. A model was then drafted and reviewed by the experts. Findings were as follows: 1) The resource mobilization for education; at policy level, it was clearly identified by law, while at school level, there happened to be cash mobilization and non-cash mobilization.  The problem was a lack of participation from people concerned in the resource mobilization. Factors affecting success in mobilizing resource included well planning, participation, administrators’ leadership, building favorable relationship with community, continued public relations, spending resource according to the objectives, monitor and evaluation as well as report of progress.  2) The resource mobilization model to apply for education would be the central form that could simply be chosen by any school fit to its context.  The model consisted of concepts and principles, objectives, how to mobilize cash and non-cash, type of the mobilized resource, strategy for mobilization, warnings for mobilization, and factors affecting a successful mobilization. 

Keywords:

Resource Mobilization, Education Resource, Education Management, Educational Administrationอ่าน 138 ครั้ง ดาวน์โหลด 23 ครั้ง

Go to top of page