โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

ปัญญาอนาคต FUTURE

บทคัดย่อ
      

             หนังสือเรื่องนี้กล่าวถึง “นิยามอดีตและการศึกษาอดีตเพื่อทำนายอนาคต การทำความรู้จักและการจัดการตนเอง การยึดมั่นในจุดแข็งและทิศทางของตน การแสวงหาจิตวิญญาณ การประสานและสร้างสรรค์อัตลักษณ์ของตนเองขึ้นใหม่ รวมทั้งกล่าวถึงนักออกแบบอนาคตและสิ่งเล็กๆแต่งดงาม"

             ผู้เขียนได้ใช้ความรู้ ประจักษ์พยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์และประสบการณ์ของผู้เขียนในการเล่าเรื่องราวของอดีตเพื่ออธิบายการทำนายอนาคตและการค้นหาตัวตนผ่านการเข้าใจประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอันจะช่วยให้เข้าใจตนเอง ทั้งด้านเอกลักษณ์ จุดแข็ง จุดยืน จิตวิญญาณ การสร้างสรรค์อนาคต รวมถึงการเรียนรู้จากนักออกแบบอนาคตและสิ่งเล็กๆที่มีพลังและงดงาม ผู้อ่านจะโลดแล่นไปกับการเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ของผู้เขียนด้วยถ้อยคำที่ชัดเจน ไพเราะ เข้าใจง่ายและชวนติดตาม

             หนังสือ "ปัญญาอนาคต FUTURE" เล่มนี้จึงควรค่าต่อการอ่านเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้จากประวัติศาสตร์เข้าใจอดีต รู้จักปัจจุบัน และช่วยให้กำหนดอนาคตของตนได้ชัดเจนขึ้นผ่านอรรถรสของวรรณกรรมที่มีคุณค่าเล่มนี้

คำสำคัญ:


Abstract
      

Keywords:อ่าน 108 ครั้ง ดาวน์โหลด 7 ครั้ง

Go to top of page