โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

ปัญหาทางกฎหมายในการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถ (LEGAL PROBLEM CONCERNING THE USING OF MOBILE PHONE WHILE DRIVING)

บทคัดย่อ
      

กฎหมายเกี่ยวกับจราจรได้มีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนรวม เพื่อรองรับประโยชน์สาธารณะ แต่มีปัญหาทางกฎหมายในเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถไม่ว่าจะกระทำในลักษณะใด รวมถึงการใช้แอปพลิเคชั่นเนวิเกเตอร์หรือแผนที่นำทาง ถือเป็นความผิดและก่อให้เกิดอันตรายต่อการขับรถ บทความเรื่องนี้มีการวิเคราะห์ทั้งในมุมมองของกฎหมายมหาชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง ในแต่ละประเด็นโดยนำหลักกฎหมายต่างๆ มาคิดวิเคราะห์ อีกทั้งยังเปรียบเทียบถึงการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างขับรถในต่างประเทศ 

คำสำคัญ:

การใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถ เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ


Abstract
      

The law concerning traffic has been developed for the safety of driver or road users in order to support public interest. However, there is legal problem of using a mobile phone while driving at all events including the using of navigator application or map navigator. It holds that there is guilty and lead to dangerous for driving. This article has analysis the perspective of public law, criminal law and civil law for each issue by bring many principle to analyze as well as compare with using a mobile phone while driving in foreign country.

Keywords:

The Using of Mobile Phone While Driving, The Risk of An Accidentอ่าน 113 ครั้ง ดาวน์โหลด 15 ครั้ง

Go to top of page