โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 (FOREIGN LANGUAGE LEARNING STRATEGIES OF THE 21ST CENTURY STUDENTS)

บทคัดย่อ
      

โลกศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่ไร้พรมแดน ภาษาต่างประเทศมีความจำเป็นและสำคัญต่อการติดต่อ ผู้เรียนภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีกระบวนการเรียนภาษาต่างประเทศเชิงรุก (Active Learning) กล่าวคือ การเรียนเพื่อสร้างคำถามและตอบคำถามได้ (To question and answer) เพื่อสืบค้น ค้นคว้าและรวบรวมความรู้ (To search) เพื่อสร้างประโยค (To construct) เพื่อสื่อสาร (To communicate) เพื่อใช้ประกอบอาชีพและให้บริการในสังคม (To career readiness and service)

ความสามารถในการสื่อสารเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ หากผู้เรียนมีกลยุทธ์การเรียนที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและประเภทของงาน จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้เร็วขึ้น และสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

“กลยุทธ์การใช้สมองและการจัดการเป็นฐานในการเรียนรู้ (Brain and Management based Foreign Language Learning Strategy) ชื่อย่อว่า  B & M  FLL Strategy ” เป็นกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศที่มีความจำเป็นต่อผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ การใช้สมองเป็นฐานในการเรียนรู้ (Brain-based Learning) ซึ่งได้แก่ การจำ (Memory) การรับรู้ (Cognition) การใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) และการใช้การจัดการเป็นฐานในการเรียนรู้ (Management-Based Learning)  ซึ่งได้แก่  การวางแผน (Planning) การพัฒนา (Developing) และการควบคุม (Controlling)

คำสำคัญ:

กลยุทธ์การเรียน  กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ  ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนศตวรรษที่ 21


Abstract
      

The world in the 21st century is borderless. Foreign languages are important and necessary in communication. The foreign language learners in the 21st century must have active learning styles, i.e. learning to question and answer, to research, to construct, to communicate and to career readiness and service.

Ability in communication is the main goal of foreign language learning. The learners must have learning strategies, use variety of strategies suitable to themselves and work. That can help foreign language learners learn in a short time and be able to communicate with those languages effectively and efficiently.

The foreign language learning strategy in the 21st century is called Brain and Management Based Foreign Language Learning Strategy or B&M FLL Strategy consisting of Brain-based Learning; Memory, Cognition  and Thinking Process, and Management-based Learning consisting of Planning, Developing  and Controlling .

Keywords:

Learning Strategies, Foreign Language Learning Strategies, Foreign Languages, the 21st Century Students อ่าน 132 ครั้ง ดาวน์โหลด 26 ครั้ง

Go to top of page