โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ SETHD (RETURN AND RISK OF PORTFOLIO INVESTMENT IN SETHD)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ SET High Dividend 30 Index (SETHD) โดยทำการเปรียบเทียบกับดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มหลักทรัพย์คุณค่า และกลุ่มหลักทรัพย์เติบโต ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ SETHD ให้อัตราผลตอบแทนไม่แตกต่างจากดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มหลักทรัพย์คุณค่า และกลุ่มหลักทรัพย์เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ในทุกสภาวะตลาด เมื่อทำการเปรียบเทียบความเสี่ยง พบว่ากลุ่มหลักทรัพย์ SETHD มีความเสี่ยงสูงกว่าดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ในทุกสภาวะตลาดและหลักทรัพย์คุณค่าในสภาวะตลาดปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มหลักทรัพย์ SETHD มีความเสี่ยงต่ำกว่ากลุ่มหลักทรัพย์คุณค่าในสภาวะตลาดปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เมื่อทำการศึกษาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของการลงทุน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มหลักทรัพย์ SETHD ให้อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงต่ำกว่ากลุ่มหลักทรัพย์คุณค่าในสภาวะตลาดปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คำสำคัญ:

อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง SETHD กลุ่มหลักทรัพย์คุณค่า กลุ่มหลักทรัพย์เติบโต


Abstract
      

The objective of this research is to study return and risk of portfolio investment in SET High Dividend 30 Index (SETHD) with those of SET Index, value stocks and growth stocks over the period from January 2013 to February 2018.

The results of the research showed that the returns on investment in SETHD, SET Index, value stocks and growth stocks were not significantly different. When comparing the risks of investment, SETHD portfolio had higher risk than SET Index in all market conditions and value stock portfolio in the bear market condition nevertheless SETHD portfolio had significantly lower risk than value stock in bull market condition. When considering sharpe ratio, SETHD portfolio had significantly lower sharpe ratio than value stock portfolio in the bull market condition.

Keywords:

Return, Risk, SETHD, Value Stock, Growth Stockอ่าน 105 ครั้ง ดาวน์โหลด 18 ครั้ง

Go to top of page