โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

ผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดต่อคุณค่าตราสินค้าและความภักดีของลูกค้า: ธุรกิจบริการโทรคมนาคมในประเทศพม่า (IMPACT OF MARKETING MIX ON BRAND EQUITY TOWARDS CUSTOMER LOYALTY: AN EVIDENCE OF A TELECOM SERVICE IN MYANMAR)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของส่วนประสมการตลาดและคุณค่าตราสินค้าต่อความภักดีของลูกค้า เพื่อตอบสนองการสร้างตราสินค้าสำหรับธุรกิจบริการโทรคมนาคมของประเทศพม่า ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มผู้ใช้บริการโทรศัพท์ของเทเลนอร์ในเมืองเนปิดอร์ จำนวน 400 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางด้านการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจำหน่าย และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า นอกจากนี้ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจำหน่าย  ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพและการนำเสนอ ยังมีความสำคัญในเชิงบวกต่อความภักดีของผู้บริโภคอีกด้วย  จากผลการศึกษายังพบว่า คุณค่าตราสินค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักการตลาดในวันนี้ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสิ่งที่นำมาใช้ในการสร้างความภักดีของลูกค้าในอดีต ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่านักการตลาดในธุรกิจโทรคมนาคมควรให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าตราสินค้าและความภักดีของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ:

ส่วนประสมทางการตลาด ความภักดีของลูกค้า คุณค่าตราสินค้า บริการโทรคมนาคม


Abstract
      

This paper aims to identify the effects of marketing mix and brand equity on its customer loyalty. To satisfy the main objective, a brand of telecom service in Myanmar was examined. The targeted population of this research was 400 consumers who use Telenor Telecom Service in Naypyidaw. A non-probability purposive sampling technique was incorporated as sampling technique to gather the data from the respondents. Multiple regression analysis was tested to explore the relationships between the variables.

It was found that some of 7P’s of marketing mix are positively influences dimensions of brand equity, namely: Product, Place, People, and Process. Also, 7P’s of marketing mix showed positively significance through the consumer loyalty. There is also evidence that brand equity is the most important to marketers today, particularly in relation to the known antecedents to customer loyalty. The results suggest that the telecom service marketers may put more emphasis on marketing mix strategies such as Product, Place, People, Process and Physical evidence that enhance brand equity and customer loyalty.

Keywords:

Marketing Mix, Customer Loyalty, Brand Equity, Telecom Serviceอ่าน 102 ครั้ง ดาวน์โหลด 8 ครั้ง

Go to top of page