โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทย (FACTORS AFFECTING INTENTION TO USE THE PROMPTPAY SERVICE OF CONSUMERS IN THAILAND)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความตั้งใจที่จะใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทย  2) เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงของการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานระบบบริการ    พร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทย และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยประสบการณ์จากการซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จากตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยที่ยังไม่ได้สมัครใช้งานระบบพร้อมเพย์และมีประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์จำนวน 320 คน จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและทำการทดสอบสมมติฐานด้วยเทคนิคถดถอยพหุคูณ

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงของการทำธุรกรรมออนไลน์ ด้านการเสียเวลาและด้านสังคมมีอิทธิพลเชิงลบต่อความตั้งใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทย ในทางตรงกันข้ามประสบการณ์จากการซื้อสินค้าออนไลน์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทย ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

คำสำคัญ:

ความตั้งใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ปัจจัยประสบการณ์  ธุรกรรมออนไลน์  การซื้อสินค้าออนไลน์ 


Abstract
      

This research aims 1) to explore the customers’ intention to use the PromptPay service in Thailand, 2) to investigate the influence of online perceived risk on customers’ intention to use PromptPay service in Thailand, and 3) to investigate the influence of online shopping experience on customers’ intention to use the PromptPay service in Thailand. The online questionnaires were distributed through social media to collect data from 320 respondents. Then descriptive statistics and multiple regression analysis were employed to analyze the data and tested hypotheses.

Hypothesis testing revealed that the online perceived risk consisting of the perceived time-loss risk and the perceived social risk, has a negative influence on customers’ intention to use the PromptPay service in Thailand, while the online shopping experience has a positive influence on customers’ intention to use the PromptPay service in Thailand, at a significant level of 0.05.

Keywords:

Intention to Use PromptPay Service, Online Perceived Risk, Experience, Online Transaction, Online Shoppingอ่าน 267 ครั้ง ดาวน์โหลด 29 ครั้ง

Go to top of page