โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อซ้ำจากร้านเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคพม่า (FACTORS AFFECTING SATISFACTION AND REPURCHASE INTENTION FROM CLOTHING ONLINE STORES OF MYANMAR CONSUMERS)

บทคัดย่อ
      

อุตสาหกรรมแฟชั่นได้กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจโดยสร้างตำแหน่งงานและรายได้เป็นอย่างมาก ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้นำมาตรฐานใหม่มาใช้ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น โดยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบรรลุความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้าน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้งใจในการซื้อซ้ำในการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของลูกค้าพม่า

ข้อมูลได้ถูกรวบรวมจากผู้ซื้อออนไลน์ในย่างกุ้งจากแบบสอบถามจำนวน 634 ชุด การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณถูกนำมาใช้เพื่อทดสอบผลวิเคราะห์ทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้า ส่วนข้อสรุปได้มีการนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาด

คำสำคัญ:

ตลาดเสื้อผ้าออนไลน์ ส่วนประสมการตลาด 7 ด้าน ความพึงพอใจของลูกค้า ความตั้งใจซื้อซ้ำ


Abstract
      

Fashion industry has become one of the attractive industries by mean of generating more employments and revenues. In this competitive industry, it brings new standard of providing more customer satisfaction by building a long-term customer relationship, which leads important factors in achieving the success of sustaining business.  Thus, this paper aims to analyze how 7’Ps of service marketing mix affect the customer satisfaction and repurchase intention, and how customer satisfaction impacts on repurchase intention on buying clothing online of Myanmar consumers.

Data was collected from actual online shoppers in Yangon, with a response of 634 valid questionnaires. The multiple linear regression method was used to test the statistical results. From the study, we found that product, people, process, and physical evidence have highly statistical relationships with customer satisfaction Likewise, product, price, process, and physical evidence has highly positive correlations with customer repurchase intention. In conclusion, marketing strategies were suggested.

Keywords:

Clothing Online Market, 7P’s of Marketing Mix, Customer Satisfaction, Repurchase Intentionอ่าน 347 ครั้ง ดาวน์โหลด 14 ครั้ง

Go to top of page