โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

ปัจจัยคุณลักษณะของหัวหน้างานที่มีผลต่อความพึงพอใจในอวัจนภาษาของผู้ปฏิบัติงาน (SUPERIOR’S PERSONAL CHARACTER AFFECTING EMPLOYEES’ NONVERBAL SATISFACTION)

บทคัดย่อ
      

การศึกษาเรื่องปัจจัยคุณลักษณะของหัวหน้างานที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในอวัจนภาษาของผู้ปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณลักษณะของหัวหน้างานที่ประกอบด้วยเพศและอายุที่มีต่อความพึงพอใจในอวัจนภาษาของผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานระดับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 200  คน (หัวหน้างาน = 100 , พนักงานปฏิบัติการ = 100 คน) โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติไคสแควร์

ผลการศึกษาผลกระทบของเพศของหัวหน้างานที่มีต่อความพึงพอใจในอวัจนภาษาของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า เพศของหัวหน้างานมีผลต่อความพึงพอใจในอวัจนภาษาของผู้ปฏิบัติงานทุกลักษณะ ส่วนผลกระทบของอายุของหัวหน้างานที่มีต่อพึงพอใจในอวัจนภาษาของผู้ปฏิบัติงาน พบว่าอายุของหัวหน้างานมีผลต่อความพึงพอใจในอวัจนภาษาด้านลักษณะการใช้กิริยาอาการของคู่สื่อสารที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ไม่มีผลต่อภาษาท่าทางลักษณะการสัมผัส และลักษณะการใช้สายตาและคิ้ว

คำสำคัญ:

ปัจจัยคุณลักษณะ ความพึงพอใจในอวัจนภาษา


Abstract
      

A study of superior’s personal character affecting employees’ nonverbal satisfaction aims to investigate the relationship between superior’s personal characters (gender and age) and the employee's nonverbal satisfaction. The sample of the study consisted of 200 (superior = 100, subordinate = 100 person) permanent personals in private organization. Chi-Square is used to analyze the data.

The results of this study revealed that there is relationship between gender of superiors and the employee's nonverbal satisfaction in every aspect. By age, the superiors with different age related in their satisfaction regarding the type of manner use in nonverbal with subordinate, while they did not relate in types of contact and the use of eyes and eyebrows.

Keywords:

Personal Character, Nonverbal Satisfactionอ่าน 112 ครั้ง ดาวน์โหลด 10 ครั้ง

Go to top of page