โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

นโยบายการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย (STRATEGIC MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY: THAI SMEs ENTERPRISES)

บทคัดย่อ
      

ประเทศไทยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากสถิติพบว่าผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศคิดเป็นร้อยละ 99.7 ของวิสาหกิจทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 37.2 ของรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการ SMEs ของไทยควรตระหนักถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว กล่าวคือทุนทางปัญญาสามารถสร้างรายได้มากมายให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยการเรียนรู้และตระหนักถึงการบริหารจัดการและการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการค้นคว้าและวิจัยนวัตกรรมและหาแนวทางในการสร้างผลประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการไทย

คำสำคัญ:

การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน  ทางปัญญา


Abstract
      

Small and medium enterprises (SMEs) are the core movement of the economy in various countries around the world. In Thailand, SMEs generate 99.7% of the total income for the country and contribute 37.2% of the gross domestic product (GDP). Additionally, from the rapid changes of globalization, Thai SMEs need to practice diverse business strategies to survive in the global market. However, intellectual property assets can offer a lot of benefits; for example, creators who protect their intellectual property rights (IPRs) may generate more revenue from their creativity through commercialization. Thus, it is important for SMEs to know how to manage their intellectual property assets.

Keywords:

Intellectual Property Rights, SMEs, IP Management อ่าน 113 ครั้ง ดาวน์โหลด 18 ครั้ง

Go to top of page