โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

ค่านิยมประชาธิปไตยของเยาวชนไทย: กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนนทบุรี (DEMOCRATIC VALUES OF THAI YOUTH: A CASE STUDY OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN NONTHABURI)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมประชาธิปไตยของเยาวชนไทย กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 อายุระหว่าง 14-18 ปี จำนวน 1,328 คน การวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 41 คน และเลือกสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 6 คน ผลการศึกษาพบค่านิยมประชาธิปไตยเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ดังนี้ (1) ยอมรับความแตกต่างทางเพศ (2) ความไว้วางใจและเชื่อมั่นผู้อื่น (3) ติดตามข่าวสาร (4) มีน้ำใจและจิตสาธารณะ และ (5) รักชาติและภูมิใจในความเป็นชาติ ค่านิยมประชาธิปไตยของเยาวชนไทยที่ไม่พึงประสงค์และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย พบดังต่อไปนี้ (1) ความสัมพันธ์อำนาจแนวดิ่ง (2) คำนึงผลตอบแทน (3) ให้คุณค่าต่อวัตถุนิยม และ (4) ขาดระเบียบวินัยและไม่เคารพกฎหมาย

คำสำคัญ:

ค่านิยมประชาธิปไตย พลเมือง เยาวชนไทย


Abstract
      

The objective of this research was to study Thai youth’s democratic values. The 1,328 target population were grade 10-12 students at Wat Khemapirataram school in Nonthaburi, Thailand, 2016 academic year. The research was conducted by using the following methods: non-participant observation, informal interview with 41 members of the student council and in-depth interviews with 6 key informants. The findings indicated desirable characteristics of Thai youth’s democratic value as follows: (1) having tolerance of gender differences, (2) trust and teamwork, (3) follow and update the news, (4) kindness and public mind, and (5) patriotism. The findings also showed undesirable characteristics of Thai youth’s democratic value and an obstacle to the development of democracy as follows: (1) hierarchical power relation, (2) exploitation or profit, (3) materialism, (4) lack of discipline and not abiding to the law.

Keywords:

Democratic Values, Citizenship, Thai Youthอ่าน 128 ครั้ง ดาวน์โหลด 13 ครั้ง

Go to top of page