โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP AND EFFECTIVENESS OF NURSES WORKING AT CHULABHORN HOSPITAL)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จำนวน 187 คน โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างแบบมีวัตถุประสงค์จำเพาะ (Purpose Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product-moment Correlation coefficient)

ผลการวิจัยพบว่า 1.ระดับภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง    ( =3.87) แยกเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับสูง ดังนี้ 1.ด้านการให้การสนับสนุน ( =3.98) 2.ด้านการคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( = 3.96) 3.ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และ 4.การสร้างแรงจูงใจ ( =3.91) 5.ด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ ( =3.84) 6.ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( =3.82) และ 7.ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( =3.64) ตามลำดับ 2.ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในภาพรวม ( =3.99) อยู่ในระดับสูง แยกเป็นรายด้านพบว่า 1.ด้านคุณภาพ ( =4.25) อยู่ในระดับสูงมาก 2.ด้านการพัฒนา ( =4.15) อยู่ในระดับสูง 3.ด้านประสิทธิภาพ ( =3.94) อยู่ในระดับสูง 4.ด้านความพึงพอใจ ( =3.93) อยู่ในระดับสูง 5.ด้านผลผลิตและด้านการปรับตัว ( =3.82) อยู่ในระดับสูง ตามลำดับ 3.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผล การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .53 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ  ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน


Abstract
      

The purposes of this research were to studied the leadership level of professional nurses in Chulabhorn Hospital, the effectiveness of professional nurses in Chulabhorn hospital, and to studied the relationship between leadership of professional nurses and their effectiveness in Chulabhorn hospital. The samples used in this study were 187 nurses with at least one year of work experience in Chulabhorn Hospital, using the criteria of purpose sampling. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and Pearson product moment correlation coefficient.

The results of this study showed that: 1. The leadership level of professional nurses in Chulabhorn Hospital was at a high level. ( =3.87). All of them were high level as follows: 1. Support ( = 3.98) 2. Individual Consideration ( = 3.96). 3. The influence of ideology and 4. Motivation ( = 3.91) 5. The development of vision ( = 3.84) 6.The inspirational motivation ( = 3.82) and 7. The Intellectual stimulation ( = 3.64), respectively.   2. The effectiveness of professional nurses working in Chulabhorn hospital as a whole ( = 3.99) was high. It was found that: 1.The quality ( = 4.25) was highest. 2. Development ( = 4.15) was high. 3. The efficiency ( = 3.94) was high. 4. Satisfaction ( = 3.93) was high. 5. The productivity and 6.Adaptability ( = 3.82) were high, respectively. 3. Relationship between leadership of professional nurses and work performance in Chulabhorn hospital. Have a positive relationship Moderate the correlation coefficient (r=0.53) was statistically significant at 0.05 level

Keywords:

Leadership, Effectiveness of Workingอ่าน 131 ครั้ง ดาวน์โหลด 18 ครั้ง

Go to top of page