โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

การสร้างพันธมิตรร่วมและการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน: กรณีศึกษาการรวมกลุ่มของแรงงานในภาคเหนือ (COALITION BUILDING AND LABOUR STRENGHTENING: A CASE STUDY OF LABOUR ORGANIZING IN NORTHERN THAILAND)

บทคัดย่อ
      

บทความเรื่องการสร้างพันธมิตรร่วมและการรวมกลุ่มของแรงงานในภาคเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเกี่ยวกับแรงงานในเขตเชียงใหม่ ลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างพันธมิตรร่วมและการรวมกลุ่มของแรงงานในภาคเหนือซึ่งเป็นเขตภูเขาอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมรวมทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรได้รับการส่งเสริมมากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่นำความเปลี่ยนแปลงหลายประการ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการจัดกลุ่มศึกษา การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำแรงงานทั้งในภาคที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องและการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติแรงงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคเหนือ  จากการศึกษาพบว่าการรวมกลุ่มในภาคเหนือมีลักษณะที่แตกต่างจากการรวมตัวของแรงงานแบบเดิมที่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานโดยมีการประสานความร่วมมือกันหลายกลุ่มทั้งในอดีตและปัจจุบัน  การจ้างงานงานในภาคเหนือมีความซับซ้อนมีรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลายอันเป็นผลจากกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตลอดจนการเปิดการค้าเสรี และการค้าชายแดน ซึ่งนอกจากจะมีการจ้างงานอย่างเป็นทางการมีแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ทำงานในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนแล้วยังมีแรงงานที่ทำงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก  และแรงงานจำนวนมากเป็นแรงงานในภาคที่ไม่เป็นทางการหรือแรงงานนอกระบบ แรงงานในธุรกิจการเกษตรและแรงงานข้ามชาติ  การสร้างความพันธมิตรร่วมกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรพัฒนาเอกชนและตัวแทนจากภาครัฐจึงอาจจะนำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาแรงงานร่วมกันได้    

คำสำคัญ:

การสร้างพันธมิตรร่วม  พันธมิตรข้ามกลุ่ม การรวมกลุ่มของแรงงาน แรงงานที่ไม่เป็นทางการ


Abstract
      

This article investigates coalition building and labour organizations in Northern Thailand, based on my research with precarious workers in Chiang Mai –Lamphun provinces, Northern Thailand. Northern Thailand is mountainous landscape where many medium-sized industries, export and agribusiness industries have been promoted. Modern communication and information technologies have brought about enormous changes in this area. By using focus group discussion, in-dept interview and statistic data collection, the research shows that  labour organizing in Northern Thailand has been taken in different from of labour trade unions. Labour employment in the North has seen its complex, composing of different categories of workers causes by regional industrialization as well as trade liberalization such as factory workers, precarious workers and a large of migrant workers. Coalition building of employers, workers, NGOs as well as local government can lead to labour strengthening and resolving of labour problems.

Keywords:

Coalition Building, Cross Class Coalition, Labour Organizing, Precarious Labourอ่าน 381 ครั้ง ดาวน์โหลด 59 ครั้ง

Go to top of page