โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม ในห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (THE STUDY OF ACHIVEMENT IN SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND SOCIETY SUBJECT IN THE FLIPPED CLASSROOM BY USING 5- STEPS LEARNING PROCESS)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน กับการเรียนปกติ  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 125 คน  สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคร้อเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 66 คน และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 63 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม หรือวิชาที่มีหัวข้อเกี่ยวกับ “สิ่งแวดล้อมในประเทศ” ในปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยวิธีการจับสลากกลุ่มเรียนมา 2 กลุ่ม  แล้วนำกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมาสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากอีกครั้ง  เพื่อจัดให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน แบบประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน แบบแผนการทดลองเป็นแบบ Pretest – Posttest Control Design การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ t – test Independent ในรูป Different Score และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75

คำสำคัญ:

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องเรียนกลับด้าน


Abstract
      

The objectives of this study were 1) to study the learning achievement between before and after of learning science and technology for quality of life and society in the topic of environmental problems of the country, in the flipped classroom by using 5–steps learning the process and traditional learning; 2) to study attitude towards the flipped classroom by using 5–steps learning the process. The samples were 125 of the second year and the third year students in the academic year 2016 of Marketing major, Logistics and Supply Chain Management major and Finance major, at the Faculty of Business Administration at Dhurakij Pundit University, Bangkok, and 66 students of Automotive major at Roiet Technical  College, Roiet province as well as 63 students who have registered in  Environment Health major, at the Faculty of Science and Technology at Phanomwan College of Technology, Nakorn Ratchasima province. The sample was selected by a cluster sampling method, where the experimental and control groups. The instruments for this research were the lesson plan, the achievement test and attitude towards the flipped classroom by using 5–steps learning the process. The pretest-posttest control group design was used in this research. The data were analyzed using t-test independent of difference score. The learning outcome firstly indicated that the experiment group’s learning achievement was found that the difference of significantly statistical level of .01, and the second indicated that they really preferred the Flipped Classroom by using 5 – step Learning Process at the strongly agree Level, mean at 4.05 and standard deviation 0.75.

Keywords:

Learning Achievement, Flipped Classroomอ่าน 141 ครั้ง ดาวน์โหลด 18 ครั้ง

Go to top of page