โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

การศึกษาบุคลิกภาพและเจตคติของครูการศึกษาพิเศษ (PERSONALITIES AND ATTITUDES OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพและเจตคติของครูการศึกษาพิเศษ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูการศึกษาพิเศษที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย มีจำนวน 32 คน เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูการศึกษาพิเศษ จำนวน 9 คน เพื่อศึกษาเจตคติของครูการศึกษาพิเศษ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบทดสอบบุคลิกภาพ The Myers – Briggs Type Indicator (MBTI) ฉบับ G และ 2) แบบสัมภาษณ์เจตคติของครูการศึกษาพิเศษ  ผู้วิจัยนำเสนอบุคลิกภาพของครูกลุ่มตัวอย่างเป็นค่าความถี่และร้อยละ และนำเสนอเจตคติของครูกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ครูกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบ ISTJ (ร้อยละ 34.37) ESTJ (ร้อยละ 25.00) และ ESFJ (ร้อยละ 12.50) ตามลำดับ และครูกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติทางบวกต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ งานด้านการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และแรงจูงใจในการเลือกทำงานด้านการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

คำสำคัญ:

ครูการศึกษาพิเศษ บุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ เจตคติของครูการศึกษาพิเศษ


Abstract
      

The purpose of this research was to study the personalities and attitudes of special education teachers. The population of this research was special education teachers who work in a laboratory school in Bangkok. The data collected from 32 special education teachers to assess special education teachers’ personalities. In addition, the researchers interviewed 9 special education teachers to assess their attitudes. The instruments of this research were 1) the Myers – Briggs Type Indicator (MBTI) form G (Thai version) and 2) the interview of attitudes of special education teachers form. The researchers presented the teachers’ personalities as frequency and percentage. The researchers presented teachers’ attitudes which were obtained from the descriptive interview. The results indicated that most participants had personalities as ISTJ (34.37%), ESTJ (25.00%), and ESFJ (12.50%) respectively. Additionally, most of the participants had positive attitudes toward students with special needs, positive attitudes toward their career, and positive motivation in selecting to work as special education teachers.

Keywords:

Special Education Teacher, Special Education Teacher’s Personalities, Special Education Teacher’s Attitudesอ่าน 111 ครั้ง ดาวน์โหลด 18 ครั้ง

Go to top of page