โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจการค้าข้ามแดนเชียงราย (CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF LOGISTICS MANAGEMENT PERFORMANCE OF CHIANG RAI’S TRANS-BORDER BUSINESS)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจการค้าข้ามแดนจังหวัดเชียงราย และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจการค้าข้ามแดนจังหวัดเชียงราย รวมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องของระหว่างโครงสร้างองค์ประกอบประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจการค้าข้ามแดนจังหวัดเชียงราย กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร พนักงาน ของสถานประกอบการการค้าข้ามแดน-การค้าชายแดน จากจังหวัดเชียงราย จำนวน 295 แห่ง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจการค้าข้ามแดนจังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยองค์ประกอบของประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจการค้าข้ามแดนจังหวัดเชียงราย มี 3 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์มิติด้านต้นทุน องค์ประกอบประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์มิติด้านเวลา และองค์ประกอบประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์มิติด้านความเชื่อถือได้ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับสองพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

คำสำคัญ:

การจัดการโลจิสติกส์ การค้าข้ามแดน เชียงราย


Abstract
      

This study aimed to 1) study Chiang Rai’s trans-border logistics management performance, 2) analyze confirmatory factors of Chiang Rai’s trans-border business logistics management performance and 3) validate the consistency of Chiang Rai’s trans-border business logistics management performance model and empirical data. The sample was 295 of administrators and staffs of Chiang Rai’s trans-border business.  The data were collected by questionnaires and analyzed by using descriptive statistics and confirmatory factor analysis. The results were as follow: Chiang Rai’s trans-border business logistics management performance was rather high level, there were 3 factors of the competitiveness. They were 1) cost dimension factor, 2) time dimension factor and 3) reliability dimension factor. Finally, the result of second order confirmatory analysis found that the performance model was consistent with the empirical data.

Keywords:

Logistics Management, Trans-Border, Chiang Raiอ่าน 148 ครั้ง ดาวน์โหลด 29 ครั้ง

Go to top of page