โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

การพัฒนาหลักสูตรเสริม เรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร (THE DEVELOPMENT OF AN ENRICHMENT ON HEALTH SCIENCE, BEAUTY AND ANTI - AGING TO ENHANCE PROBLEM SOLVING ABILITY AND CREATIVE THINKING FOR LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS, DEMONSTRATION SCHOOLS IN BANGKOK METROPOLIS)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรเสริม  เรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม เรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย โดยผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรเสริม แบบประเมินหลักสูตรเสริม หลักสูตรเสริม เรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย แบบวัดความรู้ความเข้าใจ แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา แบบวัดความคิดสร้างสรรค์และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้น มี 4 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์  เนื้อหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล โครงสร้างเนื้อหา ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้  ได้แก่ งามสมวัยใส่ใจสุขภาพ ร่างกายเข้มแข็งเสริมแรงความงาม ตามรอยสุขภาพกับความงามและการชะลอวัยและผลิตภัณฑ์เลอค่านำพาความ ใช้เวลารวม 28 ชั่วโมง 2) ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรเสริม มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ หลังการใช้หลักสูตรเสริมสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรเสริม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรเสริม อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ:

การพัฒนาหลักสูตรเสริม ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย


Abstract
      

This research aims to 1) develop the supplementary course of Health and Beauty and Anti-aging Science upholding the ability of problem solving and creativity for lower secondary school students of Demonstration Schools in Bangkok metropolis and 2) study the effectiveness of the supplementary course of Health and Beauty and Anti-aging Science. The researchers used 40 randomly selected sample groups of 8th grade high school students of the Demonstration School of Ramkhamhaeng University. The research tools were questionnaires of opinion for supplementary course development, evaluation for supplementary course development, supplementary course of Health and Beauty and Anti-aging Science, knowledge tests, ability test for problem-solving, creativity test and satisfactory questionnaires. The statistics used for data analyzing were medians, standard deviations and t-tests. 

 The result of the research stated that 1) the developed supplementary course had 4 elements; the objective, the content, learning activities and measurement and evaluation. The content structure had 4 learning units; healthy and beautifully aging, healthy physical to support beauty; following up the health and beauty and anti-aging and valuable products. It took 28 hours used. 2) the effectiveness of the supplementary course, students who received learning management of supplementary course had higher knowledge and understanding, the ability to solve problems, creativities after using the supplementary course with the statistical significance at level .01 and the satisfaction of the students toward the learning management with the supplement course was at high level with the statistical significance of level .01.

Keywords:

Development Curriculum Enrichment , Problem Solving Ability , Creative Thinking , Health Sciences beauty and Anti-aging อ่าน 133 ครั้ง ดาวน์โหลด 16 ครั้ง

Go to top of page