โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 33 ฉบับ 105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 2562

การจัดการบ่อน้ำร้อนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย (HOT SPRING MANAGEMENT FOR HEALTH TOURISM IN THAILAND)

บทคัดย่อ
      

บ่อน้ำร้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสามารถส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ การจัดการบ่อน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น งานวิจัยชิ้นนี้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนของผู้บริหารจัดการบ่อน้ำร้อน และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมจากบ่อน้ำร้อนที่เป็นตัวแทนบ่อน้ำร้อนของประเทศไทยทั้ง 4  แห่ง ได้แก่ บ่อน้ำร้อนพระร่วง อบจ. กำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร บ่อน้ำร้อนโป่งร้อน อบต.ใหม่พัฒนา จ.ลำปาง บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู (ละแม) อบต.สวนแตง จ.ชุมพร และบ่อน้ำร้อนหนองหญ้าปล้อง อบจ. เพชรบุรี จ. เพชรบุรี เกี่ยวกับบริบทของการจัดการบ่อน้ำร้อนโดยใช้องค์ประกอบของการจัดการทรัพยากร 6M ซึ่งประกอบด้วย การจัดการด้านบุคลากร การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านการบริหารงานทั่วไป การจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ การจัดการด้านคุณธรรม และการจัดการด้านการให้บริการประชาชน จากการวิเคราะห์พบว่าข้อมูลสามารถนำไปเป็นกระบวนการจัดการบ่อน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพ และควรนำไปประยุกต์ใช้กับบ่อน้ำร้อนในบริบทอื่นของประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในอนาคต

คำสำคัญ:

บ่อน้ำร้อน การจัดการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเทศไทย


Abstract
      

Hot Springs are important tourist attractions in Thailand because they are valuable resources that can be promoted for Health Tourism. The efficient management of Hot Springs could help to create jobs and generate income for people in local communities. This research collected and analyzed qualitative data by focusing on in-depth interviews with representatives of the hot spring management together with participatory observation with representatives of the Hot Spring Management in four Hot Springs: Phra Ruang Hot Spring in Kampangphet Province; Pong Nam Ron Hot Spring in Lampang Province; Tham Khao Phlu Hot Springs (Lamae) in Chumphon Province; and Nong Ya Plong Hot Spring in Phetchaburi Province. The context of Hot Spring Management comprises to 6M Management: Man, Money, Management, Material, Moral and Market. Based on the data analysis, this process can be effectively applied to other Hot Springs in Thailand to achieve maximum benefits in the future.

Keywords:

Hot Spring, Management, Health Tourism, Thailand  อ่าน 175 ครั้ง ดาวน์โหลด 30 ครั้ง

Go to top of page