โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

วัฒนธรรมประชานิยมจากการชมและเชียร์กีฬาฟุตบอลไทยลีก (POPULAR CULTURE ON WATCHING AND CHEERING THAI LEAGUE FOOTBALL)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) ที่เกิดจากการชมและเชียร์ของแฟนบอล โดยรวบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร (Documentary Analysis) ผู้วิจัยได้มีการร่วมเข้าชมฟุตบอลกับแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของแฟนบอลที่เกิดจากการชมและเชียร์ฟุตบอลของแฟนบอลไทยลีกนั้นทำให้เกิดวัฒนธรรมประชานิยม ประกอบไปด้วย (1) วัฒนธรรมแฟนคลับ (2) วัฒนธรรมท้องถิ่นนิยม (3) วัฒนธรรมดาราฟุตบอล (4) วัฒนธรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (5) วัฒนธรรมความรุนแรง (6) วัฒนธรรมการเล่นการพนัน และ (7) วัฒนธรรมสตรีนิยม ซึ่งวัฒนธรรมประชานิยมนี้ได้แผ่ขยายมาพร้อมกับกีฬาฟุตบอลจากสังคมตะวันตกเข้ามาสู่สังคมไทยและก็ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยเป็นอย่างดี กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งจะเห็นได้จากกระแสการติดตามชมและเชียร์ฟุตบอลไทยลีกของแฟนบอลที่ปรากฎผ่านทางสื่อต่างๆ และยังช่วยสร้างความประทับใจในบรรยากาศการชมและเชียร์ให้กับแฟนบอลที่เข้ามาชมและเชียร์ในสนามซึ่งจะทำให้กลับมาชมและเชียร์อีกครั้ง

คำสำคัญ:

วัฒนธรรมประชานิยม ไทยลีก


Abstract
      

The objective of this research is to study the popular culture on watching and cheering football of football fans. Documentary Analysis was the method used to collect data to study the behavior of the Port Football Club fans. The researcher found that the behavior of football fans on watching and cheering Thai League Football which created the Popular Culture consists of (1) Fandom and Participatory Culture, (2) Localism Culture, (3) Football Star Culture, (4) Alcohol Consuming Culture, (5) Violence Culture, (6) Gambling Culture, and (7) Feminism Culture. This popular culture has expanded alongside with Western Football society into Thai society and has been well recognized by the Thai society. It becomes a part of people's way of life which can be seen from the current trend of following and cheering for the Thai League Football fans on various medias. It also gives good impression for fans who come to cheer on the field to come back for more.

Keywords:

Popular Culture, Thai League Footballอ่าน 260 ครั้ง ดาวน์โหลด 13 ครั้ง

Go to top of page