โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

ลักษณะของการรายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ: ดุลยพินิจในการเขียนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในกลุ่มสำนักงานบัญชี BIG 4 (THE NATURE IN REPORTING OF THE KEY AUDIT MATTER (KAM): THE JUDGMENT IN WRITING KEY AUDIT MATTER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT FROM BIG FOUR ACCOUNTING FIRMS)

บทคัดย่อ
      

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ 1) ศึกษาปัญหาการเขียน KAM ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2) ศึกษารูปแบบและเทคนิคการเขียน KAM ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  2) ศึกษาแนวโน้มของการเขียน KAM ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ 4) ศึกษาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเขียน KAM ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักสอบบัญชี ระดับประเทศ 4 สำนักงาน หรือ Big Four  จำนวน 119 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถามที่ได้รับการตรวจความตรงของข้อคำถามและคำนวณค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาร์คเท่ากับ 0.92 การเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามจำนวน 150 ฉบับได้รับตอบกลับมา จำนวน 119 คน (ร้อยละ 79.3)  ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการเขียน KAM ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ ความยากในการใช้ดุลพินิจ  จำนวนร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ ปัญหาเรื่องความเสี่ยง จำนวนร้อยละ 15.1 มีความไม่แน่ชัดในการประมาณการ  จำนวนร้อยละ 8.4  2) เทคนิคและรูปแบบการเขียน KAM ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นำหัวข้อเรื่อง KAM คู่กับระบุว่าได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร จำนวนร้อยละ 54.6 รองลงมาคือ ใช้วิธีบรรยายวิธีการตรวจสอบเรื่อง KAM อย่างไร จำนวนร้อยละ 32.8 ใช้วิธีทำตารางการตรวจสอบเรื่อง KAM ในแต่ละเรื่อง จำนวนร้อยละ 5.0 3) แนวโน้มของการเขียน KAM ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พบว่า ผู้สอบบัญชีพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดประเด็นใหม่ แล้วจึงเขียน KAM เรื่องใหม่ จำนวนร้อยละ 34.5 รองลงมาเป็น เขียนเหมือนปีก่อนๆ (2559) จำนวนร้อยละ 26.1 ยังตัดสินใจไม่ได้ จำนวนร้อยละ 12.6 อาจศึกษาแนวโน้มจากต่างประเทศเพิ่มเติม จำนวนร้อยละ 7.6 4) ศึกษาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเขียน KAM ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในแง่ของผู้สอบบัญชีพบว่า ทำให้ผู้สอบบัญชีมีความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็น จำนวนร้อยละ 56.3 รองลงมาคือ ทำให้ผู้สอบบัญชีได้ช่วยบริษัทเสนอข้อแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จำนวนร้อยละ 12.6 ทำให้ผู้สอบบัญชีรู้สึกว่าได้ลดความเสี่ยงจากการสอบบัญชีลง จำนวนร้อยละ 10.9

คำสำคัญ:

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ  


Abstract
      

The purposes of this research were 1) to study the problems of the key audit matter (KAM) in the auditor report 2) to study KAM format and techniques of the auditors 3) to study the trends on how to write KAM of the auditors and 4) to study the expected benefits on writing KAM of the auditors. A total of 119 participant auditors from big four accounting firms filled their questionnaire. Reliability test result using Cronbach’s alpha was 0.92. 150 questionnaires were send and 119 returned which equaled to 79.3 percent. The study results showed that 1) The problem of writing KAM of the auditors was the difficulty in auditor’s professional judgment (40.3 percent), issues relating to the risks (15.1 percent), ambiguous estimation (8.4 percent), complexity (6.7 percent), and more than 2 issues (22.7 percent).  2) KAM format and techniques of the auditors that write KAM headings together with the description of how the auditor’s approach to audit such matter (54.6 percent), explain how’s the audit procedures performed with respect to the matter (32.8 percent), report auditor’s KAM by summarizing into a table (5.0 percent). 3) The trend of writing KAM of the auditors was that the auditors determine the most significant matter to write updated key audit matters of the current period (34.5 percent), refer to previous year (2016) (26.1 percent), indecisive (12.6 percent), and, the auditors may study from global trend (7.6 percent). 4) The study results of the expected benefits on writing KAM revealed that in the auditors’ view, to help the auditors expressed their confidence in giving auditor’s opinion (56.3 percent), to help the auditors to propose suggestions about deficiencies in internal control to a company (12.6 percent), tends to help the auditors to reduce audit risk (10.9 percent). 

Keywords:

Key Audit Matter (KAM)อ่าน 353 ครั้ง ดาวน์โหลด 49 ครั้ง

Go to top of page