โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

รูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (THE MODEL OF RISK MANAGEMENT ON THE ACADEMIC WORK OF SECONDARY SCHOOLS UNDER THE PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาขอบข่ายของงานวิชาการและองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 2) เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด การวิจัยมี 2 ขั้นตอน คือ  1) สังเคราะห์ขอบข่ายงานวิชาการและองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 2) เสนอรูปแบบการบริหารความเสี่ยงงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่มและแบบประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า 1) ขอบข่ายงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ขอบข่ายงานวิชาการ 7 ด้านและองค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง มี 5 องค์ประกอบ และ 2) รูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอรูปแบบการดำเนินการเชิงระบบตาม SIPOC Model ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านผู้ส่งมอบปัจจัยนำเข้า (Supplier: S) 2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input: I) 3. ด้านกระบวนการทำงาน (Process: P) 4. ด้านผลผลิต (Output: O) และ  5. ด้านผู้รับบริการ (Customer: C)

คำสำคัญ:

งานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา, การบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการ, SIPOC Model (รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบ 5 ด้านคือ ผู้ส่งมอบ, ปัจจัยนำเข้า, กระบวนการ, ผลผลิตและ ผู้รับบริการ) 


Abstract
      

This Research aims were 1) to study the academic scope and the factors of academic risk under the provincial administration and 2) to present model of the risk management on the academic work in the secondary schools. The research has two steps: 1) synthetics of academic scope and factors of academic risk in secondary schools under the provincial administration organization and 2) The approach presentation of the academic risk management in the secondary schools by focus group discussion with 10 resources persons. The tools were focus group discussion, recorded form and test form. The data were analyzed by descriptive analysis, mean and standard deviation

The result revealed that 1) The academic scope of schools under the provincial administration organization e.g.the seven academic areas and the five factors of risk management and 2) the risk management approach on the academic work in the secondary schools under the provincial administration organization as system that SIPOC Model which consist of five areas: 1. The delivery of inputs (Supplier: S) 2. The input (I) 3. The process (P) 4. Output (O) and 5. Customer (C)

Keywords:

Academic in the Secondary Schools, The academic risk management, SIPOC Model (Model of  System Administration 5: Supplier, Input process, output and customer)อ่าน 293 ครั้ง ดาวน์โหลด 27 ครั้ง

Go to top of page