โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย (LABOR FORCE STRATEGIC DEVELOPMENT IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY AND THE AUTOMOTIVE PARTS IN THAILAND)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการผลิตกำลังแรงงานของกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  2) ศึกษาทักษะของกำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ที่สถานประกอบการในประเทศไทยต้องการ  3) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่คาดหวังของกำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย ที่ส่งผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย 4) ศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการพัฒนากำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย และ 5) เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย สรุปผลการวิจัยได้ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่กำลังแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและพัฒนามาตรฐานฝีมือของกำลังแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์สู่มาตรฐานโลก ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกำลังแรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ให้สอดรับกับทุกระบบกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างครอบคลุม ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับทั้งในสถานศึกษากับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทักษะแรงงานด้านการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์มุ่งสู่กระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO และ ยุทธศาสตร์ที่ 7  การจูงใจกำลังแรงงานสู่ระบบการจ้างงานและพัฒนาระบบการจ้างงานของผู้ประกอบการจ้างกำลังแรงงานตามระบบการจ้างงาน

คำสำคัญ:

อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ กำลังแรงงาน


Abstract
      

The purposes of this research were 1) to study the conditions of labor forces productions of Vocational Institutes where their curriculum related to the automotive and auto parts industry, 2) to study the required  skills of labor forces which meet the owners requirements in the automotive and auto parts industry, 3) to study the expected capacity of labor forces affecting labor forces development strategy in the automotive and auto parts industry, 4) to study internal and external factors influencing labor forces development strategy in the automotive and auto parts industry in Thailand, and  5) to illustrate the strategies for labor forces development in the automotive and auto parts industry in Thailand.

The results of this research were the following strategies;   Strategy 1:  Improve the language skills using in workplace to meet international standards in the automotive and auto parts industry,  Strategy 2: Development of professional standards and standards development in the automotive and auto parts industry in order to be in line with world class standard, Strategy 3: Development of database systems of the labor forces in the automotive and auto parts industry for other related enterprises entirely, Strategy 4:  Establish Human Resources Institutes for all levels in both Vocational Institutes and all concerned organizations in the automotive and auto parts industry, Strategy 5: Development of innovation and technology capabilities of labor forces in the automotive and auto parts industry, Strategy 6: Promoting entrepreneurs in the automotive and auto parts industry to focus on qualifying their production processes in order to meet ISO standards, and Strategy 7: Motivating labor forces into the employment systems and developing the usage of employment systems which are used by entrepreneurs.

Keywords:

Automotive Industry, Automotive Industry and Automotive Spare Parts, Labor Forcesอ่าน 277 ครั้ง ดาวน์โหลด 12 ครั้ง

Go to top of page