โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงของจีนในไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนระหว่างปี 2543 – 2559 (FACTORS AFFECTING CHINA’S FDI IN THAILAND IN COMPARISON WITH OTHER ASEAN COUNTRIES DURING 2000 – 2016)

บทคัดย่อ
      

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาการลงทุนโดยตรงของจีนในไทยเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเชียน เนื่องจากในปัจจุบันจีนขยายการลงทุนโดยตรงในอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่อาเซียนมีการพัฒนาขึ้นเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ตั้งแต่ปี 2558 ทำให้ขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนจัดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก ประชากรภายในกลุ่ม 625 ล้านคน มากกว่าประชากรของกลุ่มอเมริกาเหนือ หรือ กลุ่มสหภาพยุโรป และอาเซียนยังมีจำนวนแรงงานเป็นอันดับ 3 ของโลกซึ่งเป็นรองเพียงจีน และอินเดีย ทำให้กลุ่มอาเซียนมีความน่าสนใจอย่างมากต่อประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการขยายตัวอย่างมากในการลงทุนโดยตรงต่างประเทศ (FDI) ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้มี 2 ประการ ประการแรกเพื่อศึกษาการทำ FDI ของจีนในไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน  และประการที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับการเข้ามาทำ FDI ของจีนในอาเซียน การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย และศึกษาความสัมพันธ์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทำ FDI ของจีนในอาเซียนประกอบด้วย 8 ปัจจัยจาก 13 ปัจจัยที่ทำการศึกษา และการทำ FDI ของจีนในไทยมีความสัมพันธ์เพียง 3 ปัจจัย ดังนั้นงานวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควรให้ความสำคัญมากขึ้นใน 3 ปัจจัย คือ การเปิดเสรีทางการค้ากับจีน จำนวนนักท่องเที่ยวจีน และจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของไทย เพื่อให้นักลงทุนจีนได้เห็นถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และส่งผลต่อการทำ FDI ของจีนในไทยมากขึ้น

คำสำคัญ:

การลงทุนโดยตรงต่างประเทศของจีน อาเซียน ปัจจัยการลงทุนโดยตรงต่างประเทศ 


Abstract
      

The aim of this research is to study Chinese Foreign Direct Investment in Thailand compare to ASEAN countries. Currently, China has increasingly expanded FDI in ASEAN, especially after ASEAN has been developing to become ASEAN Communities (AC) in 2015 making the economy of AC to be ranked as TOP 7 of the world economy and population of 625 million people which is more than the population in North America trade region or European Union. Moreover, ASEAN has ranked as the third largest labor market in the world, next below to China and India. As a result, this causes ASEAN to be interesting by many investors, especially Chinese investors who have continuously expanded the foreign direct investment (FDI). There are two objectives of this research. Firstly, is to study the level of China FDI in Thailand compare to other countries in ASEAN. Secondly is to study the factors affect China FDI in ASEAN. Descriptive statistics were used to describe the features of the data: percentage and mean and examined relationships using the stepwise multiple regressions. The research found that there are 8 out of 13 factors that influencing China’s FDI and Thailand has only 3 relative factors. This research suggests that Thai government should focus more on 3 factors namely trade openness with China, number of China’s travelers and internet users in Thailand in order to urge Chinese investors to realize the investment opportunities and ultimately affect China’s FDI in Thailand.

Keywords:

China foreign direct investment (China FDI), ASEAN, Factors of FDIอ่าน 301 ครั้ง ดาวน์โหลด 32 ครั้ง

Go to top of page