โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด และภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (MARKETING COMMUNICATION EFFECTIVENESS AND IMAGE AFFECTING TO ADMISSION INTENTION TO PUBLIC INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION OF HIGH SCHOOL STUDENT IN PHARNAKHON SI AYUTTHAYA)

บทคัดย่อ
      

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) ศึกษาภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ ด้านความสม่ำเสมอ ด้านความเหมาะสม และด้านช่องทางการนำเสนอ ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนภาพลักษณ์ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านคุณภาพบัณฑิต และด้านชื่อเสียงส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดและภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ตั้งใจศึกษาต่อ และนำไปสู่การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่อไป

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด ภาพลักษณ์ ความตั้งใจศึกษาต่อ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ


Abstract
      

The Purposes of this research were: (1) to study the marketing communication effectiveness effect on intention to public institute of higher education of student’s high school (2) to study the image effect on admission intention to public institute of higher education of high school student. The questioners were a tool for collected data from 400 high school student in Phranakhon Si Ayutthaya. Data were analyzed using descriptive statistics include percentage, frequency, average, standard deviation, and the analysis of multiple linear regression. The study found that marketing communication effectiveness in consistency, context, and channel effect on admission Intention to public institute of higher education of high school student. And the results indicated that image in personnel, learning support, quality of graduate and reputation effects on admission intention to public institute of higher education of high school student. Therefore, the results of this study can be used as guideline to promote the development of marketing communications effectiveness and the image of the higher education institutions in accordance with the needs of the admission intention student which lead to decision to study in public institute of higher education.

Keywords:

Marketing Communication Effectiveness, Image, Admission Intention, Public Institute of Higher Educationอ่าน 265 ครั้ง ดาวน์โหลด 31 ครั้ง

Go to top of page