โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

เนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิกบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ (CONTENT AND FORMAT OF COMMUNICATION VIA INFOGRAPHIC ON INFOGRAPHIC THAILAND FACEBOOK FAN PAGES)

บทคัดย่อ
      

การวิจัย เรื่อง “อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก บนเฟชบุ๊กแฟนเพจอินโฟกราฟิก ไทยแลนด์โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ซึ่งผลการศึกษา พบว่า เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจอินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1) การสอนวิธีการ (How to) เพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เนื่องจากต้องการให้ผู้รับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมีการพัฒนาตนเอง 2) การรายงานข่าวหรือประเด็นสถานการณ์ เป็นการเผยแพร่เนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของผู้รับสารในขณะนั้น และ 3) การเปรียบเทียบ เป็นเนื้อหาที่ทำให้สามารถเห็นความแตกต่างของข้อมูลได้อย่างชัดเจน รูปแบบการนำเสนอส่วนใหญ่เป็น 1) แบบภาพนิ่ง มีรูปแบบที่ง่ายที่สุดต่อการเผยแพร่ข้อมูลและง่ายต่อการรับรู้ของผู้รับสาร 2) แบบคลิกได้ที่สามารถดูข้อมูลเชิงลึกด้วยการคลิ๊กลิงค์ไปยังเว็บไซต์ และ 3) แบบวีดิโอที่มีทั้งภาพและเสียง ลักษณะของการสื่อสารเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้รับสารสามารถรับรู้ความหมายของภาพได้ทันที

คำสำคัญ:

เนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร อินโฟกราฟิก


Abstract
      

A study of “Content and forms of communication via infographic on Infographic Thailand facebook fan pages aims to present the content and form of communication via infographic on Infographic Thailand facebook fan pages, using data from in-depth interview and content analysis. The result found that contents on facebook fan page of Infographic Thailand mainly are 1) teaching methods (How to) content is useful because they want to change receiver’s behavior and their self-improvement, 2) news reporting or situational issue content is published in the interest of receivers in the moment, and 3) comparison content is able to distinguish the information clearly. Format of facebook fan page of Infographic Thailand mainly are 1) Slide show format has the simplest form to spread and simplify the receiver’s recognition, 2) click format receivers can learn more insights by clicking a link to website, and 3) video format has both picture and sound, the characteristic is easy to understand. The receivers can recognize the meaning of picture immediately.

Keywords:

Content and Format of Communication, Infographicอ่าน 315 ครั้ง ดาวน์โหลด 26 ครั้ง

Go to top of page