โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

ต้นทุน ผลตอบแทน และดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองใน ประเทศไทย (COSTS, RETURNS, AND HOUSEHOLD COMMERCIALIZATION INDEX OF CERTIFIED ORGANIC RICE IN THAILAND)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน และดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองโดยกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 250 คน  จากทั้งหมด 1,210 คนโดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิหลายขั้น พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 16,280.38 บาท/ไร่ ทั้งนี้ แบ่งเป็นต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 8,027.38 บาท/ไร่ (ร้อยละ49.31 ของต้นทุนทั้งหมด) และต้นทุนที่ไม่ใช่เงินสดเฉลี่ย 8,253.00 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.69 ของต้นทุนทั้งหมด ส่วนผลตอบแทนพบว่า ได้ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด 7,350.20 กิโลกรัมต่อปี ผลผลิตเฉลี่ย 517.62 กิโลกรัม/ไร่  คงเหลือข้าวเปลือกไว้จำหน่าย (หลังเก็บไว้ทำพันธุ์และบริโภค) เฉลี่ย  5,555.29 กิโลกรัม/ปี ส่วนรายได้การจำหน่ายพบว่า มีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 13,261.42  บาท/ไร่  รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสดเฉลี่ย 2.22 บาท/ไร่  รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดเฉลี่ย 1.23 บาท/ไร่ แต่เมื่อพิจารณากำไรสุทธิ พบว่า ประสบปัญหาการขาดทุน (เฉลี่ย -3,021.91 บาท/ไร่) อัตราส่วนกำไรต่อต้นทุนทั้งหมดต่ำ (BCR 0.81)  ในทางกลับกันพบว่า มีค่าดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์ในครัวเรือน เท่ากับ ร้อยละ 75.58 ซึ่งถือว่ามีระดับการค้าขายสูง

คำสำคัญ:

เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์  ต้นทุน  ผลตอบแทน  ดัชนีการค้าขายในครัวเรือน


Abstract
      

The objectives of this survey research are to study costs, returns, and Household Commercialization Index (HCI) of organic rice in Thailand. Out of 1,210 farmers in organic agriculture households that were certified by Rice Inspection and Certification Division, Rice Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, a sample of 250 farmers was conducted under multi-stage stratified random sampling plan. It was found that the average cost of production of Thai organic rice farmer was 16,280.38 Baht per rai, which could be categorized to the average cash cost, which was 8,027.38 Baht per rai (49.31% of the total costs), and the average non-cash cost, which was 8,253.00 Baht per rai (50.69% of the total costs). For the production return, harvested paddy amount was 7,350.20 kg per year, average output was 517.62 kg per rai and the average amount of paddy for sale (after keeping for future cultivation and their own consumption) was 5,555.29 kg per year. For the total revenue from sales of organic rice, the average total revenue was 13,261.42 Baht per rai, the average net revenue over cash variable cost was 2.22 Baht per rai, the average net revenue over total variable cost was 1.23 Baht per rai. However, considering the net profit or net revenue, farmers encountered the loss (-3,021.91 Baht per rai in average) and low benefit-cost ratio (BCR 0.81). On the other hand, the HCI was 75.58%, which could be considered that organic rice trading in a household was high.   

Keywords:

Organic Rice Farmer, Cost, Return, Household Commerciallization Indexอ่าน 294 ครั้ง ดาวน์โหลด 36 ครั้ง

Go to top of page