โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

คุณลักษณะที่พึงปรารถนาของผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DESIRED CHARACTERISTICS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN HIGHER EDUCATION: A CASE STUDY OF DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงปรารถนาของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงปรารถนาของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โดยจำแนกตามเพศ และคณะวิชาที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,179 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงปรารถนาของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ด้าน รวม 34 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่า t-test และค่า f-test  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงปรารถนาของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยได้ให้ความสำคัญกับด้านการวัดและประเมินผลเป็นลำดับแรก 2) นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงปรารถนาของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจากคณะวิชาที่ต่างกัน มีมุมมองในเรื่องคุณลักษณะที่พึงปรารถนาของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการวัดและประเมินผล และด้านบุคลิกภาพ 3) จากข้อมูลบันทึกประสบการณ์และความรู้สึกที่มีต่อผู้สอนภาษาอังกฤษ พบว่า การเอาใจใส่ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน ถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 

คำสำคัญ:

คุณลักษณะที่พึงปรารถนา อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาอังกฤษ  


Abstract
      

The purposes of this research were 1) to explore the students’ opinions regarding the desired characteristics of EFL teachers at Dhurakij Pundit University in Thailand; and 2) to compare the students’ opinions regarding the desired characteristics of EFL teachers from different genders and faculties. The subjects in this research were 1,179 students enrolled in the course, English for Specific Purposes 2 during the second semester of academic year 2015 at Dhurakij Pundit University. The data collection instrument was a five-point rating scale questionnaire covering 34 items and 5 aspects. The statistics used for the data analysis were percentage, mean, t-test, and f-test. The research findings revealed the following. One, the students’ opinions on the desired characteristics of EFL teachers at Dhurakij Pundit University overall and on each aspect were at a high level, with the highest ranking for evaluation and assessment. Two, the male students did not significantly demonstrate a desire for the characteristics of EFL teachers different from the female students. However, the students from different faculties had significantly different opinions regarding the desired characteristics of EFL teachers in terms of evaluation and assessment, and socio-affective skills (p<0.05). Three, the results from the open-ended questionnaire revealed that being attentive, being friendly, and encouraging students’ participation in class were thought to be the most important characteristics of EFL teachers.           

Keywords:

Desired Characteristics, EFL Teachers, English Teachingอ่าน 306 ครั้ง ดาวน์โหลด 45 ครั้ง

Go to top of page