โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

ความเสี่ยงของดัชนีหมวดธุรกิจในช่วงที่มีค่าผลตอบแทนเบี่ยงเบนสูงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (EXTREME EVENTS AND RISK OF SECTOR INDEX IN STOCK EXCHANGE OF THAILAND)

บทคัดย่อ
      

ความสูญเสีย (Loss) ของนักลงทุนที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งที่มีการวางแผนตามทฤษฎีทางการเงิน ทำให้ต้องปรับปรุงตัวแบบทางการเงิน โดยตามทฤษฎีการลงทุนสมัยใหม่ (Modern Portfolio Theory: MPT) ของ Harry Markowitz มีสมมติฐานสำคัญคือ ผลตอบแทนจากการลงทุนจะไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและมีการกระจายแบบปกติ (Normality) แต่เหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกได้แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนกระจายตัวแบบไม่ปกติ (Non-normality) การวางแผนลงทุนตามทฤษฎีจึงใช้ไม่ได้ผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อนักลงทุน การศึกษานี้นำทฤษฎีค่าเอ็กซ์ทรีมซ์ (Extreme Value Theory: EVT) เพื่อวัดความเสี่ยงส่วนหาง (Tail Risk) ของผลตอบแทนดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และ ดัชนีราคาหมวดธุรกิจ (Sector Index) จำนวน 28 หมวด เมื่อกำหนดค่าวิกฤต (Threshold) ของแต่ละหมวดธุรกิจแล้วจะทำการประมาณค่าพารามิเตอร์ตาม EVT เช่น ดัชนีส่วนหาง (Tail Index) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การจะจายตัวของหมวดธุรกิจและตลาด จำนวน 23 หมวดธุรกิจเป็นไปตาม EVT อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาจึงสนับสนุนให้นักลงทุนนำแนวคิด EVT มาใช้ในการวัดความเสี่ยงของผลตอบแทนตลาดและ 23 หมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

คำสำคัญ:

ค่าวิกฤต ทฤษฎีค่าเอ็กซ์ทรีม ความเสี่ยงส่วนหาง  


Abstract
      

Investors’ loss due to a worldwide economic crisis led to an improvement of financial theory. According to Modern Portfolio Theory (MPT) by Harry Markowitz, there were crucial assumptions on time-invariant returns and normality. During a world economic crisis, there were evidences that daily stock return was non-normality. Therefore, traditional style portfolios inevitably resulted in loss. This study applied Extreme Value Theory to measure tail risk of 28 sectoral returns in the Stock Exchange of Thailand. With a given threshold of each sector, EVT parameters e.g. tail index were estimated. The results showed that there were 23 sectors that EVT parameters were statistically significant. It confirmed the effectiveness of EVT to 23 sectoral returns and SET in the Stock Exchange of Thailand while showing statistically insignificant for another 5 sectors. The findings supported that an investors could use EVT to measure risk in SET index return and 23 sectors index return of Thailand Stock Exchange.

Keywords:

Threshold, Extreme Value Theory, Tail Riskอ่าน 261 ครั้ง ดาวน์โหลด 25 ครั้ง

Go to top of page