โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

การศึกษาพฤติกรรมการใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ในงานสปาไทยของกลุ่ม อสม อาสาสมัครชุมชน: ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (THE STUDY OF THE USE OF LOCAL HERBS FOR PRODUCT DEVELOPMENT TO BE USED IN THAI SPA BY VILLAGE HEALTH VOLUNTEER COMMUNITY GROUP: THANON PHO SUB-DISTRICT, NON THAI DISTRICT, NAKORNRATCHASRIMA PROVINCE)

บทคัดย่อ
      

กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  85 คน กำหนดสุ่มตัวแทน 70 คน โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีการของทาโร ยามาเน่  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ 1) เพื่อศึกษา (ปัจจัยนำ) ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และทัศนคติต่อการใช้พืชสมุนไพร 2) เพื่อศึกษา (ปัจจัยเอื้อ) พฤติกรรม การใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวันและแหล่งสมุนไพรที่นำมาใช้ได้สะดวก 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวันและแหล่งสมุนไพรที่นำมาใช้ได้สะดวก 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และทัศนคติต่อการใช้สมุนไพรที่มีต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวันและแหล่งสมุนไพรที่นำมาใช้ได้สะดวก      

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี และมีอายุ 20-40 ปี อีกทั้งยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง และมีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องสมุนไพร ปานกลาง ทั้งนี้มีสาเหตุการเลือกใช้สมุนไพรเป็นการตระหนักถึงประโยชน์ และมีความเชื่อในสรรพคุณของสมุนไพรมาก  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 จากกลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพร ทั้ง 6 ด้านคือ 1 ด้านประสบการณ์การใช้สมุนไพร 2 ด้านรูปแบบในการใช้สมุนไพร 3 ด้านการใช้สมุนไพรต่อเดือน 4 ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการใช้ 5 ด้านแหล่งที่มาของสมุนไพร และ 6 ด้านแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร ไม่แตกต่างกัน และ ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และทัศนคติต่อการใช้พืชสมุนไพร  ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน ทั้ง 6 ด้านของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ:

สมุนไพร กลุ่มอาสาสมัครชุมชน (อสม.)  


Abstract
      

The sample of this research was 85 members of the Village Health Volunteer Community (VHV) at Thanon Pho Sub-District, Non Thai District, Nakhonratchasima Province, in which 70 represents were chosen using the sampling examples of Taro Yamane. This study is a quantitative research which the objectives are as follows: 1) to study (leading factors) knowledge on herbal plants; 2) to study (supporting factors) the daily use of herbs and areas on herbal resources; 3) to study the relationship of personal factors of the daily use of herbs and herbal resources; 4) to study the relationship of knowledge on herbal plants and the attitude towards the use of herbs on the daily use of herbs and resources.

Results showed that most of the samples were under graduate female age 20 – 40 years old. They also work in agriculture/livestock/fishery and earn 10,000 – 20,000 baht monthly. Most of them have medium level of knowledge on herbs and the reason for using herbs is that they believe in the benefits and properties of herbs. The results from hypothesis no.1 from the different gender sample group affect the use of herbs I 6 aspects: 1. Experience from using herbs; 2. Aspects of herbs usage; 3. Monthly use of herbs; 4. Influences; 5. Resources of herbs; and 6. Information sources of herbs. No differences were found and the results of hypothesis no.2 are about the knowledge of herbal plants and the attitude towards the use of herbal plants towards the significant correlation with the use of herbs in everyday life which is not different in results.

Keywords:

Herbal Plants, Village Health Volunteer Community (VHV)อ่าน 316 ครั้ง ดาวน์โหลด 36 ครั้ง

Go to top of page